Przegląd prasy

Prawo jazdy cofnięte w kraju UE

29 września 2020

Prawo jazdy cofnięte w kraju UE
(Permis de conduire de la République Française – modele)

Zarówno w prawie wewnętrznym, jak i w prawie unijnym, cofnięcie prawa jazdy w jednym państwie członkowskim stanowi obligatoryjną przesłankę odmowy wydania prawa jazdy w innym państwie członkowskim - brzmi teza wyroku NSA z dnia 29 maja 2020 r., sygn. akt: I OSK 301/19.

Naczelny Sąd Administracyjny w swoim wyroku z dnia 29 maja 2020 r. - sygn. akt: I OSK 301/19 wskazał, że celem obowiązujących przepisów jest uniemożliwienie osobom, które zostały wykluczone z uczestnictwa w ruchu drogowym na terytorium jednego z krajów członkowskich Unii Europejskiej, ominięcia sankcji nałożonych mocą prawomocnych orzeczeń właściwych władz i niedopuszczenie ich do ruchu drogowego bez uprzedniego spełnienia określonych przepisami prawa warunków do odzyskania uprawnień do kierowania pojazdami. Wskazał, że skoro, aby ubiegać się o ponowne wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami skarżący musiałby spełnić dodatkowy warunek, a mianowicie przedstawić pozytywną opinię medyczno-psychologiczną potwierdzającą jego zdolność do uczestnictwa w ruchu drogowym, to oczywistym jest, że wydanie mu polskiego prawa jazdy bez spełnienia tego warunku prowadziłoby do obejścia prawa kraju wydania uprawnień. - Właśnie wyeliminowaniu możliwości takiego obejścia prawa państw członkowskich służy przepis Dyrektywy 2006/126/WE i stanowiący jego odpowiednik art. 12 ust. 1 pkt 5 u.k.p. Sąd uznał zatem, że w takiej sytuacji trafnie organ ocenił, iż cofnięcie uprawnienia blokuje możliwość wydania prawa jazdy osobie, względem której zastosowano te instytucję, do czasu wykreślenia z rejestru, ewentualnie do czasu przedłożenia orzeczenia lekarsko-psychologicznego, potwierdzającego zdolność do uczestnictwa w ruchu drogowym. Czyli podsumowując: - Zarówno w prawie wewnętrznym, jak i w prawie unijnym, cofnięcie prawa jazdy w jednym państwie członkowskim stanowi obligatoryjną przesłankę odmowy wydania prawa jazdy w innym państwie członkowskim.

Art. 12 ust. 1 pkt 5 ustawy o kierujących pojazdami stanowi, że: - Prawo jazdy nie może być wydane osobie, która uzyskała za granicą prawo jazdy, a to prawo jazdy zostało zatrzymane lub uprawnienie do kierowania pojazdami zostało cofnięte - w okresie obowiązywania zatrzymania prawa jazdy lub cofnięcia uprawnienia. Także - art. 11 ust. 4 Dyrektywy 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw jazdy stanowi, że: Państwo członkowskie odmawia wydania prawa jazdy osobie, której prawo jazdy podlega ograniczeniu, zawieszeniu lub cofnięciu w innym państwie członkowskim. (jm)

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych. I OSK 301/19 – Wyrok NSA [kliknij]