Statystyka

Na drogach UE w 2018 roku zginęło 25 100 osób

8 kwietnia 2019

Na drogach UE w 2018 roku zginęło 25 100 osób
Liczba ofiar śmiertelnych na milion mieszkańców według kraju UE w 2018 r. Źródło: Komisja Europejska 4.4.2019 r.

Raport Komisji Europejskiej. Bezpieczeństwo drogowe: dane pokazują poprawę w 2018 r., ale potrzebne są dalsze konkretne i szybkie działania

W zeszłym roku mniej osób zginęło na europejskich drogach, ale zgodnie z nowymi wstępnymi danymi na temat śmiertelnych ofiar wypadków drogowych opublikowanych w dniu dzisiejszym przez Komisję Europejską, konieczne są dalsze wysiłki, aby zrobić duży krok naprzód.

W 2018 r. W UE-28 odnotowano około 25 100 ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych. Jest to spadek o 21% w porównaniu z 2010 r. I 1% w porównaniu z 2017 r. Przy średniej 49 zgonów na drogach na milion mieszkańców potwierdza to, że drogi są zdecydowanie najbezpieczniejsze na świecie. Ale pokazuje również, że nie jesteśmy w stanie osiągnąć naszego celu zmniejszenia o połowę liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych do 2020 r. Podkreśla to potrzebę podjęcia przez państwa członkowskie i całą społeczność bezpieczeństwa drogowego szybkich działań w celu opublikowania opublikowanego przez UE strategicznego planu działania na rzecz bezpieczeństwa drogowego. W maju 2018 r. w ramach pakietu „Europa w ruchu” Komisji Junckera, w którym określono konkretne działania przewidziane w ramach obecnego mandatu Komisji.

Komisarz ds. Transportu Violeta Bulc powiedziała: „Chociaż oczywiście z zadowoleniem przyjmuję zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych w ruchu drogowym, nawet pojedyncza śmierć na drodze jest niedopuszczalna. Byliśmy stanowczy i ambitni w walce z bezpieczeństwem drogowym, przyjęciu strategicznego planu działania, konkretnych działań dotyczących pojazdu oraz bezpieczeństwo infrastruktury, a także ramy polityczne na najbliższe dziesięciolecie. Ponieważ w dalszym ciągu pracujemy nad „Vision Zero” - zerową śmiercią drogową do 2050 r., jesteśmy zobowiązani do współpracy ze wszystkimi państwami członkowskimi, a także Parlamentem i społecznością bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnić poziom bezpieczeństwa, którego obywatele UE wymagają i zasługują.

Komisja wydała już konkretne środki dotyczące bezpieczeństwa pojazdów i infrastruktury, a obie zostały uzgodnione przez Parlament i Radę na początku 2019 r. W odniesieniu do infrastruktury, mapowanie ryzyka zostanie przeprowadzone dla wszystkich autostrad i dróg głównych, a wrażliwi użytkownicy dróg muszą być systematycznie uwzględniane we wszystkich ocenach bezpieczeństwa, audytach i inspekcjach. W przypadku pojazdów we wszystkich nowych pojazdach uwzględnionych zostanie wiele funkcji bezpieczeństwa, takich jak inteligentna wspomaganie prędkości, aby pomóc kierowcom w zachowaniu ograniczenia prędkości, oraz inne sprawdzone nowe technologie, takie jak zautomatyzowane hamowanie awaryjne i pomoc w utrzymaniu pasa ruchu.

W większości państw członkowskich wskaźnik śmiertelności na drogach wynosił poniżej 60 zgonów na milion mieszkańców w 2018 r.

Kraje UE, które osiągnęły najlepsze wyniki w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2018 r., To Zjednoczone Królestwo (28 zgonów / milion mieszkańców), Dania (30 / milion), Irlandia (31 / milion) i Szwecja (32 / milion). Kraje, w których od 2017 r. Do 2018 r. Odnotowano wyższy niż przeciętny spadek liczby ofiar śmiertelnych, to Słowenia (-13%), Litwa (-11%), Bułgaria (-9%) oraz Słowacja i Cypr (po -8%).

Tylko dwa państwa członkowskie UE odnotowały wskaźnik śmiertelności wyższy niż 80 zgonów na milion mieszkańców, wobec 7 w 2010 r. Kraje o najwyższym wskaźniku śmiertelności to Rumunia (96 / milion), Bułgaria (88 / milion), Łotwa (78 / milion) i Chorwacja (77 / milion).

Dotyczyło to dużej liczby niechronionych użytkowników dróg: pieszych, rowerzystów, motocyklistów i osób starszych, zwłaszcza na obszarach miejskich. Biorąc pod uwagę zmiany demograficzne i ciągłą tendencję do aktywnej i zrównoważonej mobilności, oczekuje się, że grupy te będą reprezentować większy odsetek użytkowników dróg w przyszłości i będą wymagać szczególnej uwagi.

Komisja Europejska – Arkusz informacyjny.

Statystyki bezpieczeństwa drogowego na 2018: co kryje się za danymi?

Bruksela, 4 kwietnia 2019 r

Unia Europejska ma jedne z najbezpieczniejszych dróg na świecie. Niemniej jednak ponad 25 000 osób rocznie traci życie na drogach UE, a wiele innych jest poważnie rannych. Jest to ogromna strata dla jednostek, rodzin i całego społeczeństwa.

W 2018 r. 28 państw członkowskich UE zgłosiło około 25 100 ofiar śmiertelnych na drogach. Jest to spadek o 21% w porównaniu z 2010 r. W ubiegłym roku średni wskaźnik śmiertelności w 28 państwach członkowskich UE wynosił 49 ofiar śmiertelnych na 1 milion mieszkańców, co stanowi spadek o 1% w porównaniu z rokiem poprzednim. Oznacza to, że jest mało prawdopodobne, aby cel zmniejszenia o połowę liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych do 2020 r. Został osiągnięty. Konieczne są zdecydowane i dobrze ukierunkowane wysiłki na wszystkich poziomach i we wszystkich sektorach.

Wykres 1: Rozwój w czasie: zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w UE

W jaki sposób państwa członkowskie osiągnęły zmniejszenie liczby ofiar wypadków drogowych w 2018 r.?

Ogólną tendencją jest zmniejszanie się różnicy w wydajności między państwami członkowskimi UE z roku na rok. Po wyraźnej rozbieżności w zapisach bezpieczeństwa drogowego w państwach członkowskich do lat 90. nastąpiła wyraźna zbieżność od 2000 r.

W ubiegłym roku tylko dwa państwa członkowskie UE odnotowały wskaźnik śmiertelności wyższy niż 80 zgonów na milion mieszkańców, w porównaniu z siedmioma w 2010 r. W 2018 r. Większość państw członkowskich odnotowała śmiertelność na drogach poniżej 60 zgonów na milion mieszkańców. Dla ośmiu krajów liczba ta wynosiła poniżej 40 na milion mieszkańców.

Wykres 2: Liczba ofiar śmiertelnych na milion mieszkańców według kraju1) w 2018 r.

Wykres 3: Liczba ofiar śmiertelnych na milion mieszkańców według krajów - ewolucja w latach 2010-20182)

Zgodnie ze wstępnymi danymi za 2018 r. Państwa członkowskie o najlepszych wynikach w zakresie bezpieczeństwa drogowego to Zjednoczone Królestwo (28), Dania (30) i Irlandia (31). Z drugiej strony państwa członkowskie o najwyższym wskaźniku śmiertelności to Rumunia (96), Bułgaria (88), Łotwa (78) i Chorwacja (77). Podczas gdy średni spadek liczby ofiar śmiertelnych na drogach wyniósł tylko 1% w latach 2017–2018 dla całej UE, niektóre kraje poczyniły znaczne postępy, takie jak Słowenia z 13% spadkiem, Litwa z 11%, Bułgaria z 9% %, a Słowacja i Cypr 8%.

Należy również zauważyć, że w latach 2010–2018 największy spadek liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych odnotowały Grecja (45%) i Litwa (43%), a następnie Portugalia (35%) i Słowenia (34%). Średni spadek w całej UE w tym samym okresie wyniósł 21%.

UWAGA: Szczegółowe dane za 2018 nie są jeszcze dostępne. Poniższe sekcje oparte są na analizie trendów uzyskanych ze statystyk bezpieczeństwa drogowego (ostatnio w 2017 r.).

Którzy użytkownicy dróg i jakie rodzaje dróg są najbardziej narażeni?

Podczas gdy wskaźniki śmiertelności spadły we wszystkich dziedzinach, liczby kierowców i pasażerów samochodów poprawiły się najbardziej. To dlatego, że samochody stały się bezpieczniejsze. Najmniejsza poprawa dotyczy niechronionych użytkowników dróg: niezabezpieczonych rowerzystów i pieszych, jeźdźców dwukołowych pojazdów silnikowych i osób starszych, zwłaszcza na obszarach miejskich. Wrażliwi użytkownicy dróg stanowią prawie połowę ofiar wypadków drogowych.

Dla każdej osoby, która zginęła w wypadkach drogowych, około pięciu więcej doznaje poważnych obrażeń z konsekwencjami zmieniającymi życie. Poważne obrażenia są często bardziej kosztowne dla społeczeństwa z powodu długotrwałych potrzeb rehabilitacyjnych i zdrowotnych. Większość poszkodowanych to niechronieni użytkownicy dróg, tj. Piesi, rowerzyści i kierowcy dwukołowych pojazdów silnikowych. Wrażliwi użytkownicy dróg mają jeszcze większy odsetek rannych w miastach.

Wykres 4: Ofiary śmiertelne na drogach w UE według rodzaju transportu w 2017 r.

W 2017 r. 21% wszystkich zabitych na drogach było pieszymi. Ogólnie rzecz biorąc, liczba ofiar śmiertelnych pieszych spadła w niższym tempie niż w przypadku innych użytkowników dróg (o 15% od 2010 r. Do 2017 r., W porównaniu do całkowitego spadku śmiertelności o 20%).

Rowerzyści stanowili 8% wszystkich ofiar wypadków drogowych w 2017 r. Liczba ofiar śmiertelnych rowerzystów spadła tylko o 2% między 2010 r. A 2017 r., Co jest wartością znacznie niższą niż całkowity spadek liczby ofiar śmiertelnych (20%). Motocykliści stanowili 15% ofiar śmiertelnych wypadków drogowych. 

Wykres 5: Ofiary śmiertelne na drogach w UE według wieku w 2017 r.

W 2017 r. 34% wszystkich ofiar wypadków drogowych należało do grupy wiekowej 25-49 lat. Prawie 13% osób zabitych na drogach UE było w wieku od 18 do 24 lat, podczas gdy tylko 8% populacji należy do tej grupy wiekowej. Oznacza to, że młodzi ludzie są znacznie bardziej narażeni na ryzyko niż średnia populacja. Większość (67%) młodych ludzi zabitych w wypadkach drogowych to kierowcy, podczas gdy tylko 8% to piesi.

Ogólnie rzecz biorąc, średni wiek ofiar wypadków drogowych w UE rośnie. Podczas gdy 18% ofiar śmiertelnych wypadków drogowych dotyczyło osób starszych w 2010 r. Liczba ta osiągnęła 28% w 2017 r. Osoby w wieku powyżej 65 lat są szczególnie zagrożone jako piesi.

Wykres 6: Ofiary śmiertelne na drogach w UE według rodzajów dróg w 2017 r.

Ogólnie rzecz biorąc, tylko 8% ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w 2017 r. Miało miejsce na autostradach, w porównaniu do 54% na drogach wiejskich, a 38% na obszarach miejskich.

W 2017 r. I dla całej UE około 19 osób na 1 milion mieszkańców zginęło w wypadkach drogowych w miastach. Jednak stawka różni się znacznie w zależności od państwa członkowskiego. Ogólnie, liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych na obszarach miejskich jest poniżej średniej w większości północnych i zachodnich krajów UE. Na Łotwie, w Finlandii, Luksemburgu i Austrii odsetek ofiar śmiertelnych na drogach miejskich był najniższy w porównaniu z całkowitą liczbą ofiar śmiertelnych (25% lub mniej). Z drugiej strony w Rumunii, Chorwacji, Grecji, Portugalii, na Malcie i na Cyprze więcej osób zginęło na obszarach miejskich niż na drogach wiejskich, w szczególności na pieszych.

Wykres 7: Odsetek ofiar śmiertelnych na drogach miejskich środkami transportu w 2017 r.

Wypadki na obszarach miejskich różnią się charakterem od wypadków na drogach wiejskich i autostradach. Po pierwsze, na terenach miejskich największą część ofiar stanowią piesi, a nie pasażerowie: w obszarach miejskich 40% ofiar śmiertelnych to piesi, 12% to rowerzyści, a 18% to jednoślady. Oznacza to, że 70% całkowitej liczby ofiar śmiertelnych na obszarach miejskich to niechronieni użytkownicy dróg. Poza obszarami miejskimi odsetek ten wynosi 34%. 

Wykres 8: Procent śmiertelnych ofiar wypadków drogowych według wieku w obszarach miejskich w 2017 r.

Osoby starsze są szczególnie wrażliwe na obszarach miejskich - stanowiły wyższy odsetek ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych w miastach w 2017 r. Niż inne grupy wiekowe. Można to wytłumaczyć faktem, że podróże wykonywane przez osoby starsze są zazwyczaj krótkie, w większości dotyczą chodzenia i często nie obejmują wyjazdów poza obszary miejskie. Tendencję tę odwraca się w przypadku osób w wieku 18-49 lat, dla których odsetek ofiar śmiertelnych jest wyraźnie wyższy poza obszarami miejskimi. Ponadto osoby starsze są wyraźnie przesadzone w liczbie ofiar śmiertelnych: w 38% wszystkich wypadków śmiertelnych na obszarach miejskich ofiara ma 65 lat lub więcej.

Tak więc bezpieczeństwo drogowe na obszarach miejskich jest ściśle związane z bezpieczeństwem niechronionych użytkowników dróg.

Jakie kroki podjęto ostatnio na szczeblu UE w celu zapewnienia bezpieczniejszych dróg?

W nowych ramach polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego 2021-2030, opublikowanych w maju 2018 r., Komisja Europejska potwierdziła długoterminowy cel UE polegający na zbliżeniu się do zera ofiar śmiertelnych i poważnych obrażeń w transporcie drogowym do 2050 r. Nowe cele przejściowe, odpowiadające wezwanie z Deklaracji z Valletty z 2017 r. ma na celu zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych na drogach o 50% między 2020 a 2030 r., a także zmniejszenie o połowę liczby poważnych obrażeń w tym samym okresie. Ponadto Komisja współpracuje z państwami członkowskimi nad zestawem kluczowych wskaźników wydajności bezpośrednio związanych z ograniczeniem śmierci i poważnych obrażeń.

Ramom polityki towarzyszył strategiczny plan działania na rzecz bezpieczeństwa na drogach, w którym określono ambitne plany dotyczące zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego, wsparcia finansowego, infrastruktury, pojazdów, bezpiecznego użytkowania dróg, reagowania kryzysowego, pojawiających się wyzwań i wymiaru globalnego. Wiele z tych działań zostało już zrealizowanych, w tym:

- Aby uczynić pojazdy, które jeździmy jeszcze bezpieczniej, Komisja zaproponowała wprowadzenie nowych środków bezpieczeństwa w samochodach, ciężarówkach i autobusach w ramach rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa ogólnego, co do którego Parlament Europejski i Rada właśnie osiągnęły porozumienie. Pojazdy silnikowe będą wyposażone w nowe, zaawansowane systemy pojazdów, takie jak inteligentne wspomaganie prędkości; zaawansowane systemy hamowania awaryjnego i utrzymania pasa ruchu; przednie systemy zabezpieczające; monitorowanie senności i uwagi kierowcy oraz rejestrator zdarzeń (wypadków). Autobusy i ciężarówki będą również wyposażone w zaawansowane systemy zdolne do wykrywania wrażliwych użytkowników dróg. Samo to prawodawstwo mogłoby uratować życie 25 000 osób w ciągu 16 lat od wejścia w życie.

- Aby uczynić infrastrukturę bezpieczniejszą, UE wzmocniła również zasady zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury, a współprawodawcy osiągnęli porozumienie w lutym 2019 r. W przyszłości bezpieczeństwo infrastruktury będzie oceniane bardziej systematycznie i bardziej proaktywnie w odniesieniu do większej liczby dróg w UE, pomagając ukierunkować inwestycje. Poprawiona zostanie przejrzystość i działania następcze, a na drogach łączących główne miasta i regiony będą obowiązywały te same zaawansowane procedury bezpieczeństwa, co w strategicznej sieci drogowej UE (TEN-T). Utoruje również drogę do automatycznej pomocy i przygotuje się do autonomicznej jazdy w całej UE, a także korzyści, jakie te osiągnięcia przyniosą. Wrażliwi użytkownicy dróg będą musieli być systematycznie brani pod uwagę. 

- W dniu 28 marca 2019 r. Komisja i Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) wspólnie uruchomiły „Bezpieczniejszą platformę transportową”, zapewniając doradztwo i pomoc techniczną w zakresie finansowania i możliwości finansowania inwestycji w bezpieczeństwo transportu, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa drogowego.

- Wreszcie, aby zamknąć „lukę bezpieczeństwa drogowego”, która nadal istnieje między różnymi państwami członkowskimi UE, na początku tego roku uruchomiono nowy projekt pilotażowy przy wsparciu finansowym Parlamentu Europejskiego, koncentrując się w szczególności na kilku krajach, które zrobić najwięcej, aby dogonić średnią europejską. Celem „unijnej wymiany bezpieczeństwa drogowego” jest rozwijanie partnerstw między specjalistami ds. Bezpieczeństwa drogowego z różnych krajów europejskich i rozwiązywanie ich konkretnych problemów związanych z bezpieczeństwem drogowym poprzez trwałe działania twinningowe.

Więcej informacji. Wszystkie informacje, statystyki i najlepsze praktyki, a także badania i raporty z projektów można znaleźć na stronie internetowej Komisji.

Informacje specyficzne dla kraju

Austria: Wyniki austriackiego bezpieczeństwa drogowego poprawiły się bardziej niż średnia UE od początku dekady (28%), spadając do 45 zgonów na milion mieszkańców w 2018 r.

Belgia: Liczba ofiar śmiertelnych na drogach na milion mieszkańców w Belgii jest nieco powyżej średniej UE (52 zgony na milion mieszkańców) i poprawiła się o 30% między 2010 r. A 2018 r.

Bułgaria: Liczba ofiar śmiertelnych na drogach na milion mieszkańców w Bułgarii (88) jest drugą najwyższą w UE, pomimo 9% spadku w porównaniu z rokiem poprzednim.

Chorwacja: Po znacznych postępach w zmniejszaniu liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych od 2010 r. (-26%), liczba zgonów zmniejszyła się o kolejne 4% w 2018 r., Osiągając 77 na milion mieszkańców.

Cypr: Liczba zgonów spadła o 8% od 2017 r. Do 2018 r. (57 ofiar śmiertelnych na milion mieszkańców w 2018 r. W porównaniu do 62 w 2017 r.). Jednak ze względu na niewielki rozmiar kraju dane liczbowe zmieniają się z roku na rok.

Republika Czeska: Liczba ofiar śmiertelnych na drogach na milion mieszkańców przekracza średnią UE i wzrosła o 14% od poprzedniego roku z 55 do 62.

Dania: Dania ma doskonały rekord bezpieczeństwa drogowego, znacznie poniżej średniej UE, z 30 zgonów na milion mieszkańców zarówno w 2017 r., Jak iw 2018 r.

Estonia: Po latach imponujących wyników wskaźnik śmiertelności w Estonii osiągnął 51 zgonów na milion mieszkańców w 2018 r., W porównaniu z 36 w 2017 r., Co stanowi 40% wzrost. Ponieważ Estonia jest stosunkowo małym krajem, dane liczbowe zmieniają się z roku na rok.

Finlandia: Wyniki bezpieczeństwa drogowego w Finlandii są lepsze niż średnia UE z 43 zgonami na milion mieszkańców. Oznacza to niewielką (1%) redukcję w porównaniu z 2017 r.

Francja: Francja zmniejszyła liczbę ofiar śmiertelnych na drogach o 5% w 2018 r. W porównaniu z 2017 r. Tak więc wskaźnik śmiertelności w wypadkach drogowych we Francji jest nieco niższy od średniej UE, z 48 zgonów na milion mieszkańców w 2018 r.

Niemcy: Niemcy osiągają lepsze wyniki niż średnia UE, z 39 zgonów na milion mieszkańców, nawet jeśli odnotowały wzrost o 3% w 2018 r. W porównaniu z rokiem poprzednim.

Grecja: Grecja poczyniła imponujące postępy w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego od 2010 r. (45%). Liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w Grecji jest jednak nadal znacznie wyższa niż średnia UE: 64 na milion mieszkańców w 2018 r.

Węgry: Wyniki bezpieczeństwa drogowego na Węgrzech są poniżej średniej UE. W 2018 r. 64 osoby na milion mieszkańców zginęły na węgierskich drogach, co stanowi wzrost o 1% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Irlandia: Irlandia była trzecim najlepszym wykonawcą w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2018 r., Z 31 zgonów na milion mieszkańców i poprawiła się o 30% w latach 2010–2018.

Włochy: Wskaźnik śmiertelności na drogach we Włoszech poprawił się o 20% w 2018 r. W porównaniu z liczbą z 2010 r., Z szacowanymi 55 ofiarami śmiertelnymi na milion mieszkańców w 2018 r.

Łotwa: Mimo że Łotwa osiągnęła imponujący spadek o 31% od 2010 r., W ubiegłym roku jej wynik w zakresie bezpieczeństwa drogowego pogorszył się o 10% w porównaniu z 2017 r. Łotwa potrzebuje 78 zgonów na milion mieszkańców, a jej wysiłki zmierzają do osiągnięcia średniej UE.

Litwa: Wskaźnik śmiertelności na drogach na Litwie wzrósł o 11% w 2018 r. W porównaniu z liczbą z 2017 r., Spadając do 61 zgonów na milion mieszkańców. Jednak wskaźnik ten jest nadal powyżej średniej UE (49).

Luksemburg: Wstępne dane wskazują na pogorszenie wyników w bezpieczeństwie drogowym w kraju w 2018 r., Z 60 zgonów na milion mieszkańców w 2018 r. W porównaniu z rokiem poprzednim. Jednak w przypadku wszystkich małych krajów dane z roku na rok ulegają znacznym wahaniom.

Malta: W 2018 r. Malta zarejestrowała 38 ofiar śmiertelnych na drogach na milion mieszkańców, poniżej średniej UE. Oznacza to spadek o 5% w porównaniu z rokiem poprzednim. Ze względu na niewielką populację liczba ta zmienia się z roku na rok.

Polska: Polska poczyniła znaczne postępy w ciągu ostatniej dekady, z 26% spadkiem od 2010 r. Do 2018 r., Ale nadal odnotowuje większą liczbę ofiar śmiertelnych na drogach niż średnia UE (76 na milion mieszkańców w porównaniu ze średnią UE28 wynoszącą 49).

Portugalia: Portugalia osiągnęła znaczny spadek liczby ofiar śmiertelnych na drogach na milion mieszkańców od 2010 r. (35%). Wskaźnik śmiertelności nieznacznie wzrósł o 1% od 2017 do 2018 r. Do 59 ofiar śmiertelnych na milion mieszkańców.

Rumunia: Wyniki Rumunii w zakresie bezpieczeństwa drogowego poprawiły się o 4% między 2017 r. A 2018 r. Jednak Rumunia nadal znajduje się na końcu listy wyników UE, z 96 zgonami na milion mieszkańców w ubiegłym roku.  

Słowacja: Słowacja poprawiła swoje bezpieczeństwo drogowe od 2010 r. O 28% - więcej niż średnia UE. Ponadto od 2017 r. Do 2018 r. Słowacja odnotowała 8% spadek liczby ofiar śmiertelnych na drogach, osiągając 46 ofiar śmiertelnych na milion mieszkańców.

Słowenia: Słowenia poczyniła znaczne postępy w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, plasując się obecnie powyżej średniej UE z 44 zgonów na milion mieszkańców, co stanowi 13% spadek od 2017 r. Do 2018 r. Biorąc pod uwagę niewielki rozmiar kraju, dane liczbowe zmieniają się z roku na rok.

Hiszpania: Hiszpania radzi sobie dobrze pod względem bezpieczeństwa drogowego, utrzymując swoją pozycję wśród dobrych wyników z 39 zgonów na milion mieszkańców w ubiegłym roku.

Szwecja: Szwecja była piątym najlepszym pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2018 r. Z 32 przypadkami śmierci na milion mieszkańców. Szwecja konsekwentnie plasuje się w czołówce, mimo że odnotowała znaczny wzrost (28%) liczby ofiar śmiertelnych w latach 2017–2018.

Holandia: W ostatnich latach Holandia utrzymała bardzo dobre wyniki w zakresie bezpieczeństwa drogowego, odnotowując 31 ofiar śmiertelnych na milion mieszkańców w 2017 r. - znacznie poniżej średniej UE wynoszącej 49. Holandia nie opublikowała jeszcze tymczasowych danych za 2018 r.

Wielka Brytania: Wielka Brytania kontynuowała doskonały rekord bezpieczeństwa drogowego, szacując 28 ofiar śmiertelnych na milion mieszkańców w 2018 roku.

1) Holandia nie opublikowała danych za 2018 r .; liczba opiera się na danych z 2017 r. Dane dla Wielkiej Brytanii są szacunkami opartymi na danych do czerwca 2018 roku.

2) Holandia nie opublikowała danych za 2018 r.; liczba opiera się na danych z 2017 r. Dane dla Wielkiej Brytanii są szacunkami opartymi na danych do czerwca 2018 r.