Statystyka

Policjanci o kontrolach trzeźwości. W 2020 r. było ich mniej o ok. 10 mln!

7 lipca 2021

Policjanci o kontrolach trzeźwości. W 2020 r. było ich mniej o ok. 10 mln!
Sejm RP. iTV Sejm - transmisja Komisja Infrastruktury 6.7.2021 [kliknij] (fot. screen)

W trakcie posiedzenia sejmowej Komisji Infrastruktury poświęconego bezpieczeństwu ruchu drogowego w roku 2020 [kliknij] przedstawiciel Komendy Głównej Policji uzasadniał dlaczego w tym czasie było mniej o 10 144 788 kontroli trzeźwości. Uzasadniał ten stan rzeczy. Poinformował o danych statystycznych za pierwsze półrocze roku 2021. Statystyki niepokoją.

Wypadki z udziałem kierowców pod wpływem alkoholu. Poseł Piotr Król odnosząc się do raportu „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2020 roku” (druk nr 1271 [kliknij]) zwrócił uwagę na fakt, iż omówiony w dokumencie okres to czas trwającej pandemii i w tym kontekście przywołał dane dotyczące wypadków z udziałem nietrzeźwych uczestników ruchu drogowego. Jak to ujmuje raport w 2020 roku uczestnicy ruchu będący pod działaniem alkoholu spowodowali 2 015 wypadków (8,6% ogółu), w których zginęło 271 osób (10,9%), a rannych zostało 2 167 osób (8,2%). Najliczniejszą grupę sprawców wypadków stanowili kierujący pojazdami. Z ich winy doszło do 1 656 wypadków, w których zginęło 216 osób, a rannych zostało 1 847 osób. W odniesieniu do ogólnej liczby wypadków spowodowanych przez kierujących, kierujący pod działaniem alkoholu stanowili 7,9%. W porównaniu do 2019 roku nastąpił wzrost: liczby wypadków spowodowanych przez tę grupę kierujących o 1 (+0,1%) i osób zabitych o 24 (+12,5%) oraz spadek liczby osób rannych o 168 (-8,3%). W grupie kierujących będących pod działaniem alkoholu, największe zagrożenie bezpieczeństwa stanowili kierujący samochodami osobowymi, którzy spowodowali 1 075 wypadków (64,9% wypadków spowodowanych przez kierujących pod działaniem alkoholu). Wskaźnik ten jest niższy niż w roku ubiegłym. W wypadkach zawinionych przez kierujących samochodami osobowymi zginęły 163 osoby, tj. 75,5% śmiertelnych ofiar zdarzeń spowodowanych przez kierujących pod działaniem alkoholu (2019 rok – 76,6%), a ranne w tych wypadkach zostały 1 262 osoby tj. 68,3% (2019 rok – 71,9%). Następną grupą stwarzającą zagrożenie byli rowerzyści. Spowodowali oni 239 wypadków (14,4%), w których zginęło 15 osób (6,9%), a 229 zostało rannych (12,4%).

Autorzy raportu wskazują: w 2020 roku, w porównaniu z 2019 roku, nastąpił spadek liczby ujawnionych kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu (w stanie po użyciu oraz w stanie nietrzeźwości) o 12 030 osób, zmniejszyła się liczba kontroli trzeźwości o 10 144 788. Liczba kierujących poddanych badaniu na zawartość alkoholu: 2019 r. 16 844 530 natomiast w roku 2020 - 6 699 742.

Poseł Piotr Król podsumowywał: - Tych kontroli było o około 10 milionów mniej. Mam świadomość tego, że w okresie epidemii te możliwości - być może - były mniejsze, ale prawda jest taka, że jeżeli ta próba, czy ta ilość badań wykonanych wśród w kierowców w 2020 r. a 2019, tak znacząco się różni, to to jest przyczynek do pytania. (…) Jeżeli mamy taką sytuację, że ilość sprzedawanego alkoholu w Polsce w okresie epidemii rośnie, a równolegle wykonujemy 10 milionów badań mniej, to – z punktu widzenia interesu państwa – a mam tutaj świadomość ograniczeń okresu epidemii – mu tutaj musimy patrzeć systemowo i całościowo.

Informacja przedstawiciela KGP. Zastępca Dyrektora Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji mł. insp. Robert Koźak, odpowiadając na wątpliwość posła Piotra Króla mówił o ograniczeniach okresu epidemii. Uzasadniał, iż powodem takiej sytuacji były przede wszystkim kwestie sanitarne: - Samo badanie wiąże się z wydmuchiwaniem powietrza. Obowiązek noszenia maseczek w miejscach publicznych ograniczył możliwości poddania temu badaniu kierowców. Policjanci ograniczyli używanie urządzeń przesiewowych, czyli tych bez używania ustnika. To wiązało się z kwestiami sanitarnymi. Przede wszystkim odkażanie tych urządzeń i narażanie na zarażanie samych policjantów i osób, które przebywały w pojeździe. Stąd takie spadki w tych badaniach. Policjant zwracał jednocześnie uwagę, że jednak „ujawnialność” tego typu wykroczeń, czy przestępstw utrzymała się na poziomie podobnym do odnotowanego w roku poprzednim.

Jak informował mł. Insp. R. Koźak według wstępnych danych za sześć miesięcy roku 2021: - Takich badań wykonano 3 mln 333 tys., i to jest o 723 tys. mniej niż w tamtym roku. Natomiast policjanci ujawnili 2 tys. więcej przestępstw czy wykroczeń. Ta tendencja niestety utrzymuje się. Niestety nadal ograniczenia sanitarne na pewno też nie pozwolą nam w pełni wykorzystać tych urządzeń, które posiadamy. Chciałbym zwrócić uwagę, że badania urządzeniami, które posiadają ustniki to wymaga dużo więcej czasu niż te badania bezustnikowe i możliwość organizowania działań pod tym kątem.

Statystyki zdecydowanie niepokoją! (jm)