Statystyka

Program realizacyjny na lata 2022-2023 NPBRD

21 maja 2022

Program realizacyjny na lata 2022-2023 NPBRD
(fot. PIXABAY)

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego opublikowała „Program realizacyjny 2022-2023 do Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2021-2030”. - Czym jest Program Realizacyjny na lata 2022-2023? Wśród zaplanowanych działań interesujące inicjatywy legislacyjne.

Krajowa Rada BRD opublikowała zadania realizacyjne Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2021-2030 na najbliższe dwa lata - „Program realizacyjny na lata 2022-2023 do Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2021-2030”. Jak wprowadzają autorzy dokumentu: - Czym jest Program Realizacyjny na lata 2022-2023?

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2021-2030 (dalej: NPBRD 2021- 2030) zakłada konkretne cele oraz wskazuje priorytety działań, których wdrożenie powinno w efekcie doprowadzić do znacznej poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach. Warunkiem powodzenia będzie świadomość wszystkich interesariuszy programu, nie tylko w kwestii pod-stawowych założeń, ale także zasad, które powinny towarzyszyć podejmowanym działaniom i najważniejszym decyzjom. Jednoznaczne zdefiniowanie i zrozumienie kluczowych zasad pozwoli na przyjęcie wspólnego podejścia do problematyki wypadków drogowych. W ten sposób osiągnięty zostanie efekt synergii, wynikający z wzajemnego wsparcia kluczowych partnerów odpowiedzialnych za realizację przedsięwzięcia. Na potrzeby programu określonych zostało 7 kluczowych pryncypiów odwołujących się do odpowiedzialności oraz innych najważniejszych priorytetów niepodlegających wymianie na inne korzyści, a wynikających z rozwoju transportu i ruchu drogowego.

Przypomnijmy - NPBRD 2021-2030 zakłada dwa główne priorytety: ograniczenie liczby ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych o 50% w porównaniu z rokiem 2019, tj. nie więcej niż 1455 ofiar śmiertelnych oraz ograniczenie liczby ofiar ciężko rannych w wypadkach drogowych o 50% w porównaniu z rokiem 2019, tj. nie więcej niż 5317 osób ciężko rannych.

Program na lata 2022-2023 zawiera:

- informację o przyjętych, krótkookresowych priorytetach,

- informację nt. zadań przypisanych zgodnie z filarami NPBRD 2021-2030 i uwzględniających zdefiniowane priorytety oraz kierunki działań,

- informację nt. liderów poszczególnych zadań,

- informację nt. terminów realizacji poszczególnych zadań (lata 2022-2023),

- wskaźniki oceny stopnia realizacji zadania oraz ranking ważności zadań,

- informację nt. źródła finansowania zadań.

Nakreślono następujące priorytety planowanych działań: ograniczenie możliwości jazdy po spożyciu alkoholu i w stanie nietrzeźwości; zarządzanie prędkością; ochrona pieszych; ochrona kierujących rowerem. I określono 35 zadań dla ich realizacji.

Wychowanie komunikacyjne. W tytułowym Programie realizacyjnym na lata 2022-2023 znajdujemy kilka ważnych zadań z zakresu edukacji. Dla ich realizacji zaplanowano nowe działania legislacyjne: „Nowelizacja rozporządzenia w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej”. Tu oczekiwanym rezultatem jest jej uzupełnienie. Do 31 grudnia 2023 przywołany projekt ma być przekazany do konsultacji publicznych i uzgodnień. Wdrożenie zmian zaplanowano od 1 września 2023 r. w klasach IV-VI szkoły podstawowej w ramach przedmiotu technika.

Kontrole trzeźwości pracowników. Wprowadzenie możliwości przeprowadzenia przez pracodawców kontroli trzeźwości pracowników i kontroli na obecność środków działających podobnie do alkoholu - to zadanie, które od lat oczekuje na zdecydowane rozstrzygnięcia. Założono, iż do 31 grudnia 2022 r. stosowna ustawa zostanie uchwalona i wdrożona. Oczekiwane rezultaty: Oczekuje się minimalizacji liczby przypadków, w których pracownik wykonywałby powierzone mu przez pracodawcę zadania znajdując się w stanie po użyciu substancji lub środków negatywnie wpływających na jego sprawność psychofizyczną. Powyższe powinno zatem wpłynąć pozytywnie w szczególności na bezpieczeństwo pracowników i innych osób.

Kampanie edukacyjne. Kampanie edukacyjne promujące bezpieczeństwo na drogach krajowych będą realizowane w zakresie następujących zaplanowanych działań: działania promujące bezpieczeństwo na drogach poprzez kampanie promujące bezpieczeństwo ruchu drogowego, spotkania edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych, spotkania edukacyjne dla kierowców pojazdów ciężarowych, akcje kontrolno-edukacyjne z udziałem policji. Oczekiwane rezultaty określono następująco: poszerzenie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa wśród uczestników ruchu drogowego. Działania mają na celu zniwelowanie liczby niebezpiecznych zdarzeń na drogach jak również wypracować odpowiedzialność i rozwagę na drodze wśród młodzieży i dorosłych.

Zachęcamy do lektury tego ważnego dokumentu (stron 53) [kliknij]. (jm)