Legislacja

Przepadek pojazdu i cel wychowawczy kary

21 maja 2022

Przepadek pojazdu i cel wychowawczy kary
Przepadek pojazdu mechanicznego była przedmiotem kontynuowanej debaty nad procedowanym projektem nowelizacji prawa karnego [kliknij] (fot. PIXABAY)

W Sejmie RP (19.5.br.) swoje prace kontynuowała Podkomisja stała do spraw nowelizacji prawa karnego. Odbyło się dalsze procedowanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Procedowano propozycje przepisów dotyczących konfiskaty mienia - pojazdu pijanych kierowców. Wpłynęło 19. poprawek i te rozpatrywano.

Sejmowa Podkomisja stała do spraw nowelizacji prawa karnego (NKK) [kliknij] kontynuowała przerwane prace nad procedowaniem rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2024 [kliknij]). Precyzyjnie punkt po punkcie zmiany były omawiane i analizowane przez posłów, przedstawicieli resortu sprawiedliwości, legislatorzy. Przypomnijmy w tej obszernej noweli prawa karnego swoje miejsce znalazł przepis przewidujący surowe karanie kierowców pojazdów mechanicznych podejmujących jazdę w stanie nietrzeźwości lub odurzenia. Ci kierowcy obowiązkowo mają tracić pojazd lub jego równowartość. Sąd mógłby wyjątkowo odstąpić od orzeczenia przepadku w sytuacji, gdy sprawca w stanie nietrzeźwości nie spowodował wypadku. Mówiono także o celu wychowawczym przepisów, a dokładnie z zaproponowanej rezygnacji ze stosownych zapisów: - Eliminacja celu wychowawczego spośród celów karnych jest takim odcięciem się od korzeni tej instytucji. Po drugie to, że kara nie powinna spełniać celów wychowawczych są to poglądy klasycznej szkoły prawa karnego, charakterystycznej dla 19. wieku. Dzisiaj ta propozycja, ona ma już 150 lat. Po trzecie - cele wychowawcze kary są rozwinięciem myśli socjologicznej (…). Po czwarte - nawet komunistyczny kodeks karny z 1969 roku w artykule 50 posiadał odniesienie do celów wychowawczych kary, a był to jednak kodeks najbardziej represyjny (…) natomiast w tym zakresie był bardziej łagodny niż to co proponują tutaj wnioskodawcy. Po piąte - nie można się zgodzić z tym co jest zapisane w uzasadnieniu, że cele wychowawcze kary znajdują się w celach zapobiegawczych. Cele zapobiegawcze polegają na izolacji, na orzeczeniu zakazu względem sprawcy, a cele wychowawcze na resocjalizacji sprawcy. (…) Po szóste wreszcie - zwracam uwagę, też że cele wychowawcze nie godzą w czele zapobiegawcze. (…) Każda kara również musi mieć cel zapobiegawczy. (…). Po ósme - jeżeli dobrze rozumiem to kara w postaci pracy na cele społeczne ma charakter wybitnie wychowawczy. (…) Ekspert konkludował sugerując, aby wnioskodawcy aktu omówioną kwestię raz jeszcze przemyśleli: - Wydaje się, że ministerstwo sprawiedliwości stara się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom społecznym. (…) Kolejny mówca – przedstawiciel resortu sprawiedliwości: - Jest to zmiana wyjątkowo przemyślana, dlatego, że posługiwanie się w kodeksie karnym 21. wieku pojęciem wychowawczego celu kary w przypadku norm adresowanych - w większości wypadków - do osób dojrzałych, o ukształtowanym systemie wartości, norm postępowania jest po prostu wyrazem niedopuszczalnego paterializmu państwa (…). Rezygnacja z celu wychowawczego jest głęboko przemyślana, ale nie jest ona powrotem do szkoły klasycznej (…) tylko do najnowocześniejszej reinkarnacji szkoły klasycznej (…). - Trudno powiedzieć - jak skazujemy 50-letniego czy 30-letniego osobnika za oszustwo ubezpieczeniowe, za zabójstwo, albo za wypadek drogowy w stanie nietrzeźwości - w pełni poczytalnego, niedotkniętego niskim poziomem inteligencji, znającego normy prawne - że jak mu wymierzymy karę,  będziemy ją w określony sposób wykonywali to go wychowamy. My mamy po prostu pokazać, że łamanie prawa ma konsekwencje i łamanie prawa jest nieopłacalne (…). Dyskusja była bardzo interesująca.

Przed nami tzw. główne czytanie już poprawionego projektu. Będziemy relacjonowali. (jm)