Statystyka

W sprawie zezwoleń na używanie sygnałów pojazdu uprzywilejowanego

23 lipca 2018

W sprawie zezwoleń na używanie sygnałów pojazdu uprzywilejowanego
Paweł Majewski, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji (fot. MSWiA)

Poseł Marek Biernacki w swojej interpelacji zgłosił wątpliwość w sprawie nadawania uprawnień do wykorzystania pojazdów samochodowych jako uprzywilejowanych w ruchu drogowym. Pytał ministra spraw wewnętrznych i administracji w ilu przypadkach, w okresie od listopada 2015 r. do maja 2018 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zdecydował się na wydanie na podstawie art. 53 ust.1 pkt 12 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, zgody na wykorzystanie sygnałów pojazdu uprzywilejowanego? Jakiego rodzaju akcje związane z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego były wykonywane przy użyciu tych pojazdów? Ile zezwoleń zostało we wspomnianym okresie wycofanych na podstawie art. 53 ust. 1a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym?

Odpowiedzi udzielił Paweł Majewski, sekretarz stanu w ministerstwie – adresacie interpelacji poselskiej. Informował, że w okresie od listopada 2015 roku do maja 2018 roku, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, z późn. zm.) zostało wydanych 1416 zezwoleń na uprzywilejowanie pojazdów w ruchu drogowym. Dodał: wśród podmiotów, którym wydano ww. zezwolenia znajdują się np. pogotowia ratunkowe, szpitale, hospicjum, zakłady opieki zdrowotnej, operatorzy gazociągów oraz jednostki związane z morską służbą poszukiwawczą i ratowniczą, energetyką, gazownictwem, ochroną kolei, transportem sanitarnym czy ratownictwem medycznym. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, jako organ wydający wskazane zezwolenia, nie posiada uprawnień kontrolnych umożliwiających odnotowanie, w jakich konkretnie akcjach związanych z ratowaniem życia lub zdrowia uczestniczyły pojazdy wymienionych podmiotów. Uzupełniająco, P. Majewski wskazał, iż w w tym samym okresie, w oparciu o art. 53 ust. 1a ustawy – Prawo o ruchu drogowym zostało wydanych 728 decyzji stwierdzających wygaśnięcie zezwoleń na uprzywilejowanie pojazdów w ruchu drogowym.

Poseł uzasadniając swoją interpelację wskazywał, iż w ostatnich miesiącach w mediach wielokrotnie pojawiały się informacje o uczestniczących w ruchu drogowym pojazdach nienależących z mocy prawa do kategorii pojazdów uprzywilejowanych. Nadto - informowano, że identycznie jak pojazdy uprzywilejowane (światła koloru niebieskiego, sygnały dźwiękowe), wyposażone są samochody będące w dyspozycji np. niektórych ministrów czy wojewodów. - Byłbym wdzięczny za pełny wykaz tych zezwoleń – pisał M. Biernacki. Czy odpowiedź resortu usatysfakcjonuje posła? (jm)