Ekspert wyjaśnia

Data zakazu prowadzenia pojazdów

15 marca 2009

Pytanie: Od jakiej daty rozpoczyna się bieg orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów?

Odpowiedź:Jeśli organ administracji ma wątpliwości, od jakiej daty rozpoczyna się bieg orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów, powinien wystąpić z pytaniem do sądu karnego – komentuje “Rzeczpospolita”. W wypadku orzeczenia prawomocnego – z datą jego uprawomocnienia się (art. 11 § 1 k.k.w.). Co do zasady pozbawienia praw i zakazy obowiązują od uprawomocnienia się wyroku. WSA przypomniał, że decyzje wydawane na podstawie art. 182 § 2 i art. 184 k.k.w. muszą określać ramy czasowe wyznaczone datami – od wskazanej przez sąd daty początkowej okresu wykonywania środka karnego do daty końcowej (“w orzeczonym zakresie”). Jeżeli sąd nie wskazał daty początkowej biegu terminu, rozstrzygnięcie w tym zakresie nie może być samodzielnie podjęte przez organ administracji. W razie wątpliwości, od kiedy rozpoczyna się bieg zakazu prowadzenia pojazdów (od daty uprawomocnienia się wyroku czy od innej), starosta powinien wystąpić do sądu karnego o ich rozstrzygnięcie.