Ekspert wyjaśnia

Jak usprawnić system egzaminowania?

1 marca 2009

Pytanie:W Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego na egzamin czeka się tygodniami. Wiadomości24.pl zapytały dyrektorów ośrodków, jakie - ich zdaniem - należy wprowadzić zmiany, by usprawnić system egzaminowania. Co na to ministerstwo?

Odpowiedź: Problem oczekiwania na egzamin dłużej niż ustawowo określone 30 dni pojawił się wiosną 2006 r., wraz z wprowadzeniem aktualnego rozporządzenia w sprawie szkolenia i egzaminowania. Wydłużyło ono czas jazdy egzaminacyjnej, a także wprowadziło możliwość kontynuacji egzaminu, który już został oceniony negatywnie z powodu drobnych błędów. Spowodowało to wydłużenie czasu oczekiwania na wolny termin o ponad 100 proc. Wiadomości24.pl zapytały dyrekcje WORD-ów, jakie kroki – ich zdaniem - powinna podjąć administracja centralna, aby pomóc ośrodkom egzaminowania w uporaniu się z problemem niekończących się kolejek petentów. Co z ich punktu widzenia - jest wdrożone źle, co należy poprawić w systemie, by choćby doraźnie poprawić patową sytuację? Dyrektorzy na pytanie, co jest aktualnym powodem, który wpływa na powiększanie się kolejek oczekujących ponad ustawowo zagwarantowany czas, odpowiadają zgodnie: braku nadzoru nad etapem szkolenia. Są zdziwieni, że egzaminy wewnętrzne w szkołach jazdy nie stanowią dla abiturientów problemu, a na egzaminie państwowym, słuchacze niektórych OSK, nie są w stanie wyjechać z placu manewrowego, na którym to też, kończą swoją przygodę z WORD-em. Skoro 100 proc. kursantów zalicza końcowy egzamin wewnętrzny, to dlaczego egzamin państwowy zdaje tak mało? - zastanawia się Włodzimierz Twardoń, zastępca dyrektora WORD-u w Opolu. Według egzaminatora potrzebna jest kontrola szkół i nadzór nad tokiem szkolenia (z udziałem egzaminatorów), weryfikacja instruktorów, a także, co najmniej raz w roku obowiązkowe szkolenia lub seminaria. Taki pogląd podziela Janusz Kuwak, zastępca dyrektora ośrodka egzaminowania w Katowicach: - Różnica wyszkolenia między absolwentami szkół nauki jazdy jest czasami ogromna. Są szkoły bardzo dobre i bardzo złe - mówi. Rozmówca ubolewa, iż kuratela nad szkołami ogranicza się tylko do samej sfery dokumentacyjnej. - Aby nadzór merytoryczny był właściwy, organ nadzorujący powinien dysponować kadrą wykwalifikowanych pracowników o kwalifikacjach najlepiej wyższych niż podmioty przez nich kontrolowane – zastrzega. - Wniosek jest oczywisty, gdyby więcej osób zdawało egzamin, czas oczekiwania byłby krótszy – podsumowuje egzaminator z Katowic. - Rozwiązania strukturalne będące w gestii ministra infrastruktury to: skrócenie czasu egzaminu praktycznego realizowanego w ruchu drogowym do 24 minut, zgodnie z dyrektywami UE. Złagodzenie kryteriów zadania pierwszego, ze względu na jego czasochłonność. Potraktowanie pierwszej części egzaminu praktycznego, tak jak egzaminu teoretycznego - jego zaliczenie będzie ważne sześć miesięcy. Wówczas osoba, która uzyskała wynik negatywny z drugiej części egzaminu praktycznego byłaby zwolniona z konieczności zdawania placu manewrowego – wylicza dyrekcja WORD-u w Katowicach. - Każda z przedstawionych propozycji mogłaby systemowo lub doraźnie przyczynić się do skrócenia czasu oczekiwania na egzamin – dodaje wicedyrektor. Edward Płonka, dyrektor podbeskidzkiego ośrodka poinformował serwis internetowy Wiadomości24.pl, że ich propozycje zmian resort już otrzymał: - WORD w Bielsku-Białej wystąpił do Ministerstwa Infrastruktury o skrócenie czasu trwania egzaminu do 30 minut, zaproponował też skrócenie czasu trwania egzaminu na placu manewrowym przez przeniesienie zadania “ruszanie do przodu na wzniesieniu” do ruchu drogowego. Ośrodek zaproponował również zniesienie możliwości jazdy z egzaminatorem w ruchu drogowym osobom, które na placu manewrowym uzyskały ocenę negatywną.
Pytanie:
Co na to Ministerstwo Infrastruktury?
Odpowiedź: Podstawowym zadaniem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego jest zapewnienie, aby wszystkie osoby chętne do przystąpienia do egzaminu na prawo jazdy uzyskały tę możliwość w określonym prawem terminie – komentuje sprawę dla Wiadomości24.pl Mikołaj Karpiński, rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury. - WORD nie powinny przenosić odpowiedzialności na inne podmioty, czy przepisy, jako wytłumaczenie dla braku realizacji tego obowiązku - podkreśla. Urzędnik wylicza, że WORD-y na bieżąco m.in. dokonują zakupów nowych pojazdów, a także zwiększają ilość etatów na stanowiskach egzaminatorów... - Dlatego też, jeżeli w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego obowiązek ten nie jest dotrzymywany, to właściwy marszałek województwa, w trybie pilnym, powinien uruchomić mechanizmy nadzoru i kontroli niezbędne dla zdefiniowania oraz likwidacji przyczyn takiej sytuacji – kontynuuje rzecznik resortu.
Pytanie: Jeden z ośrodków proponuje zniesienie możliwości jazdy z egzaminatorem w ruchu drogowym osobom, które na placu manewrowym uzyskały ocenę negatywną...
Odpowiedź: Jedną z podstawowych idei przyświecających zmianom w zasadach przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy, które weszły w życie w 2006 r., było między innymi przeprowadzanie praktycznej części egzaminu na prawo jazdy do końca, pomimo iż osoba egzaminowana popełniła już błędy skutkujące wynikiem negatywnym. Rozwiązanie to ma także wymiar edukacyjny. Osoby egzaminowane uzyskują w ten sposób pełną wiedzę na temat swoich umiejętności, co pozwala na lepsze przygotowanie się do następnego egzaminu – wyjaśnia rzecznik Karpiński.

Pytanie: Czy trwają jakieś działania nad usprawnieniem pracy w tym ogromnym mechanizmie i poprawą jakości kształcenia? Jeśli tak, to, nad jakimi zmianami pracuje ministerstwo?
Odpowiedź:Jak poinformowało Biuro Informacji i Promocji resortu, w projekcie ustawy o kierujących pojazdami przedstawiono nowe zasady nadzoru nad jednostkami prowadzącymi szkolenia dla kandydatów na kierowców oraz instruktorami nauki jazdy. "W tym celu określono: obowiązkowe monitorowanie procesu szkolenia poprzez prowadzenie statystyk osiąganych wyników egzaminów państwowych; przesłanki do przeprowadzenia kontroli ośrodka szkolenia kierowców, z wykorzystaniem analizy statystycznej osiąganych przez ośrodek wyników; dokładny zakres prowadzonej kontroli ośrodka szkolenia; uprawnienia i obowiązki osób przeprowadzających kontrolę; przesłanki i tryb wydania decyzji o zakazie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców" – czytamy w odpowiedzi na nasze zapytanie. Ministerstwo planuje, że przepisy te wejdą w życie w pierwszym kwartale 2010 r. Ministerstwo przygotowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów, w jego ramach zaproponowano poprawę przepisów w zakresie wyznaczania terminu egzaminu tak, aby kandydat na kierowcę, po ukończonym kursie na prawo jazdy, miał pewność, że przystąpi do egzaminu w ciągu 30 dni. Możliwość skrócenia części praktycznej egzaminu na kategorię B po upływie 25 minut pod warunkiem, że zrealizowano cały program egzaminacyjny, a wynik egzaminu będzie pozytywny. Zaproponowano także zmianę zasad wykonywania zadania pierwszego na placu manewrowym polegającą na wprowadzeniu wybiórczego sprawdzenia dwóch wybranych losowo elementów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo jazdy, oraz przeniesienie wykonania zadania polegającego na płynnym ruszeniu z miejsca, z zadania pierwszego do zadania drugiego (jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu). Resor planuje, iż ww. zmiany wejdą w życie w pierwszym kwartale 2009 r. Miejmy nadzieję, że planowane procesy pociągną za sobą przyśpieszenie pracy WORD-ów, co przełoży się nie tylko na pozytywną zmianę nastrojów środowiska związanego z nauką jazdy, ale także społeczeństwa.