Ekspert wyjaśnia

Jakie dokumenty dla przewoźnika, jakie dla kierowcy?

25 marca 2007

Pytanie: Witam serdecznie. Chciałam zapytać o konieczność posiadania przez kierowców kat B orzeczeń lekarskich podczas wyjazdów w teren. W firmie mamy zatrudnione dwie osoby na stanowisku kierowca - magazynier. Panowie kierują pojazdami do 3,5 tony: Volkswagen Transporter i Mercedes Sprinter. Ich praca związana jest z dowozem towaru do sieci naszych sklepów. Rodzaj przewożonego towaru: odzież, obuwie i akcesoria (piłki, plecaki itd) sportowe. Najwięcej przesyłek realizowanych jest na terenie Warszawy, ale zdarzają się też kursy na trasie Warszawa - Kraków, Warszawa-Wrocław, Warszawa -Łódź i Gdańsk. W związku z koniecznością wysłania pracowników na okresowe badania lekarskie, dowiedziałam się od lekarza wykonującego badania pod kątem przeciwwskazań psychologicznych, że kierowca powinien wozić cały czas przy sobie orzeczenie psychologiczne. Chciałam zapytać, czy rzeczywiście prawo o ruchu drogowym nakłada na nas taki obowiązek i ewentualnie, jakie jeszcze dokumenty związane z badaniami lekarskimi powinien mieć przy sobie kierowca. Do tej pory wszystkie orzeczenia lekarskie przechowywaliśmy w aktach osobowych pracownika. Z góry bardzo dziękuję za pomoc.

Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie znajdujemy w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie postępowania z dokumentacją związaną z pracą kierowcy (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2003 r.,nr. 230 poz.2303), i tak: “§ 2. 1. Przedsiębiorca, wykonujący transport drogowy lub przewozy na potrzeby własne, zwany dalej "przedsiębiorcą", wystawia zatrudnionemu przez siebie kierowcy zaświadczenie poświadczające jego zatrudnienie oraz spełnianie wszystkich wymagań określonych ustawą, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. 2. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do kierowcy wykonującego osobiście przewozy na rzecz przedsiębiorcy wykonującego transport drogowy. 3. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorca wystawia w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz zaświadczenia za potwierdzeniem odbioru otrzymuje kierowca, a drugi dołącza się do dokumentacji kierowcy. § 3. Przedsiębiorca osobiście wykonujący transport drogowy lub przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy na potrzeby własne wystawia oświadczenie poświadczające spełnienie przez siebie wymagań określonych ustawą, według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia. Przepisy § 2 ust. 3 i § 4 stosuje się odpowiednio. § 4. 1. Przedsiębiorca prowadzi, odrębnie dla każdego kierowcy, o którym mowa w § 2, dokumentację kierowcy, zawierającą: 1) kartę informacyjną kierowcy; 2) kartę ewidencyjną pojazdów; 3) orzeczenia lekarskie i psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych lub psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy; 4) zaświadczenia o ukończeniu kursów dokształcających, o ile są wymagane; 5) zaświadczenie, o którym mowa w § 2.”

Źródła mgr Agata Bronikowska, psycholog upoważniony do badania osób kierująch pojazdami, psycholog odwoławczy, Pracownia Psychologii ANIMA Pracownia Psychologii ANIMA