Ekspert wyjaśnia

Karolina Romanowicz. Co wolno, a czego nie w strefie ruchu?

19 listopada 2018

Karolina Romanowicz. Co wolno, a czego nie w strefie ruchu?
Karolina Romanowicz, instruktor nauki jazdy (fot. ze zbiorów autorki)

Pytanie Czytelnika: Co wolno w strefie ruchu?

Odpowiada Karolina Romanowicz, ekspert tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS: Strefa ruchu (oznaczona znakiem D-52) jest obszarem, który zajmuje przynajmniej jedną drogę wewnętrzną. Została ona wprowadzona stosunkowo niedawno, bo w 2010 roku. Aktualnie dąży się do tego, aby każda droga wewnętrzna stała się strefą ruchu.

Drogi wewnętrzne nie są zaliczane do żadnej kategorii dróg publicznych, są to w szczególności drogi na osiedlach mieszkaniowych, dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych, dojazdowe do obiektów użytkowanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, czy place przed dworcami kolejowymi, autobusowymi bądź portami. Budowa, utrzymanie, zarządzanie oraz oznakowanie takiej drogi należy do zarządcy terenu. Po stronie zarządu drogi publicznej, jest natomiast budowa, oznakowanie i utrzymanie skrzyżowań tych dróg z drogami publicznymi oraz urządzeń bezpieczeństwa i organizacji ruchu związanych z funkcjonowaniem tych skrzyżowań.

Zarządcy dróg wewnętrznych zwykle oznaczają je jako strefy ruchu. Takie oznaczenie wymusza na kierujących pojazdami stosowania się do ogólnie obowiązujących przepisów ruchu drogowego. Dzięki temu, umożliwia się też policji i straży miejskiej (gminnej) karanie mandatami kierujących pojazdami, którzy naruszają przepisy ruchu drogowego na terenie wspomnianej.

Wielu kierowcom wydaje się, że poruszając się np. po terenie parkingu przy centrum handlowym, nie obowiązują ich żadne przepisy. Natomiast musimy pamiętać, że jeśli taki parking oznaczony jest znakiem D-52 „strefa ruchu”, obowiązani jesteśmy, chociażby, do tego, żeby ustąpić pierwszeństwa pojazdom znajdującym się po naszej prawej stronie.

Koniec strefy ruchu (oznaczony znakiem D-53) informuje kierującego pojazdem, iż przy wyjeździe ze strefy zobowiązany jest on do zachowania szczególnej ostrożności oraz ustąpienia pierwszeństwa przejazdu wszystkim uczestnikom ruchu drogowego znajdującym się na drodze publicznej.

Strefa ruchu jest zatem drogą niepubliczną – należącą do zarządcy danego terenu, na której obowiązują takie same przepisy jak na drodze publicznej. Różnicą jest jedynie fakt, iż opuszczając tę strefę mamy obowiązek włączyć się do ruchu zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami.

W związku z tym, iż strefa ruchu często znajduje się również przy osiedlach, piesi bardzo często mylą ją ze strefą zamieszkania oznaczoną znakiem D-40. Należy pamiętać, iż w strefie ruchu pieszy powinien poruszać się wyłącznie w miejscach wyznaczonych.

 Karolina Romanowicz, instruktor nauki jazdy w Ośrodku Szkolenia Kierowców „POLDEK” w Gdańsku, z wykształcenia magister inżynier w zakresie inżynierii materiałowej, specjalizacja inżynieria korozyjna, absolwentka Politechniki Gdańskiej, w OSK POLDEK pełni również funkcję kierownika biura oraz kierownika projektów Unii Europejskiej