Legislacja

Ustawa opublikowana, ważna do 2029 r.

20 listopada 2018

Ustawa opublikowana, ważna do 2029 r.
(fot. Jolanta Michasiewicz)

20 września br. pisaliśmy o uchwalonym przez Radę Ministrów projekcie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, a już wczoraj – 19 listopada br. ustawa została opublikowana. Wejdzie w życie 4 grudnia 2018 r. Przypomnijmy – dokument utraci ważność – 1 stycznia 2029 r. Ustawa określa zasady działania Funduszu Dróg Samorządowych, gromadzenia środków Funduszu oraz udzielania dofinansowania i finansowania ze środków Funduszu. Jest on państwowym funduszem celowym, pozostającym w dyspozycji ministra właściwego do spraw transportu. Gromadzi środki finansowe na zadania polegające na: budowie, przebudowie lub remoncie dróg powiatowych, zwane dalej "zadaniami powiatowymi", lub budowie, przebudowie lub remoncie dróg gminnych, zwane dalej "zadaniami gminnymi"; budowie mostów lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, dróg powiatowych lub dróg gminnych, zwane dalej "zadaniami mostowymi"; budowie, przebudowie lub remoncie dróg wojewódzkich, dróg powiatowych lub dróg gminnych o znaczeniu obronnym. Także zadania obejmujące również przebudowę dróg wewnętrznych, które są następnie zaliczane do odpowiedniej kategorii dróg publicznych w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Jak czytamy w ustawie - mogą być dofinansowane zadania polegające na budowie, przebudowie lub remoncie skrzyżowań z innymi drogami publicznymi. Nie obejmuje kosztów nabywania nieruchomości pod pasy drogowe. Natomiast w ramach realizacji zadań mostowych dofinansowywane są zadania polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dojazdu do mostu. Dofinansowanie zadań mostowych nie obejmuje kosztów przygotowania inwestycji. Przepisów art. 3 ust. 1 nie stosuje się do dróg publicznych zarządzanych przez prezydenta miasta na prawach powiatu będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 4 grudnia 2018 r. oraz 1 stycznia 2019 r., traci moc z dniem 1 stycznia 20129 r.

Czyli mamy Fundusz Dróg Samorządowych. (jm)