Ekspert wyjaśnia

Kazimierz Opoka. Droga z pierwszeństwem. Interpretacja znaku drogowego D-1

11 stycznia 2018

Kazimierz Opoka. Droga z pierwszeństwem. Interpretacja znaku drogowego D-1
Mgr inż. Kazimierz Opoka, rzeczoznawca samochodowy, numer wpisu: RS 001345; biegły sądowy; egzaminator kierowców oraz kandydatów na kierowców (fot. ze zbiorów autora)

Obowiązująca ustawa - Prawo o ruchu drogowym w art. 7 ust.1 wskazuje, iż znaki i sygnały drogowe wyrażają ostrzeżenia, zakazy, nakazy lub informacje. Przywołany artykuł odsyła nas do rozporządzenia, które uwzględniając w szczególności konieczność dostosowania sygnałów drogowych do postanowień umów międzynarodowych, określiło znaki i sygnały obowiązujące w ruchu drogowym, ich znaczenie i zakres obowiązywania. Obecnie obowiązującym jest Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dani 31 lipca 2002 r., w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z dnia 12 października 2002 r. nr 170, poz. 1393 z późn. zm.).

Zasadnicze zadanie rozporządzenia przywołane powyżej, jest zawarte w § 1. 1. Cyt. „Rozporządzenie określa znaki i sygnały obowiązujące w ruchu drogowym, ich znaczenie i zakres obowiązywania”.

Zatem, w treści przywołanego rozporządzenia znajdziemy odpowiednio określone znaczenie znaku drogowego, informacje dotyczące jego usytuowania na drodze oraz zakres jego obowiązywania. Zwracam uwagę, iż nie we wszystkich publikacjach książkowych, prasowych czy też multimedialnych jest podawana pełna treść interpretacji danego znaku, co może rodzić dalsze negatywne konsekwencje w zrozumieniu pełnej informacji z danego znaku wynikającej i jej zastosowania podczas uczestniczenia w ruchu drogowym.

Przywołane powyżej informacje oceniam jako kluczowe do poprawnej interpretacji znaków drogowych, a w nich wymienionych przez czytelnika PRAWA DROGOWEGO@NEWS.

Znaki D-1, D-2 otwierają grupę znaków informacyjnych. W § 43. 1. znaczenie znaku informacyjnego D-1 zdefiniowano następująco: cyt. „Znak D-1 „droga z pierwszeństwem” oznacza początek lub kontynuację drogi z pierwszeństwem”. W punkcie nr 2 przywołanego paragrafu podano, cyt. „Umieszczona pod znakiem D-1 tabliczka T-a, albo T-6b wskazuje odpowiednio rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie lub układ dróg podporządkowanych”.

Z kolei w § 43. 3 zdefiniowano cyt. „Znak D-2 „koniec drogi z pierwszeństwem” oznacza koniec drogi z pierwszeństwem”.

Znak D-1 oznacza wjazd na drogę na której kierujący ma pierwszeństwo przejazdu przez skrzyżowania z innymi drogami, aż do miejsca, gdzie umieszczony został znak D-2. Dla przypomnienia kierującym, że znajdują się na drodze z pierwszeństwem przejazdu, umieszcza się przed każdym następnym skrzyżowaniem znak D-1 o zmniejszonym rozmiarze w stosunku do umieszczonego na początku drogi.

Zwracam uwagę, iż znak ten ma istotne znaczenie dla określenia pierwszeństwa na skrzyżowaniu i zapewne z tego względu dla wyróżnienia go spośród innych znaków tej kategorii nadano mu barwę żółtą, kształt kwadratu oraz umieszczono w ten sposób, że jedna z przekątnych jest pozioma.

Warto pamiętać, że po minięciu znaku D-1 kierujący ma pierwszeństwo na każdym kolejnym, nawet nieoznakowanym skrzyżowaniu, aż do znaku D-2. Jeżeli mamy do czynienia z łamaną organizacją ruchu drogowego na skrzyżowaniu tzn. droga główna nie przebiega prosto, wówczas faktyczny przebieg tej drogi określa tabliczka T-6a lub T-6b, którą umieszcza się pod znakiem D-1. Na wlotach drogi oznaczonej znakiem D-1 muszą znajdować się znaki A-7 (ustąp pierwszeństwa) lub B-20 (stop).

Koniec drogi z pierwszeństwem (D-2) oznacza, że droga:

- jest trasą wylotową z miasta i dalej przed kolejnymi skrzyżowaniami kierujący napotka odpowiednie znaki ostrzegawcze wskazujące pierwszeństwo lub podporządkowanie (np. A-6, A-7, B-20),

- główna będzie krzyżować się o większym znaczeniu administracyjnym, a zatem na najbliższym skrzyżowaniu będzie już drogą podporządkowaną,

- prowadzi do skrzyżowania o ruchu okrężnym, co wymaga wprowadzenia określonej organizacji tego ruchu.

Dalsza cześć wątpliwości czytelnika wymienionych w pytaniu dotyczyła znaku A-6b, który należy do grupy znaków ostrzegawczych. Interpretacja tego znaku zawarta jest w § 5. 2. ppkt 2), cyt. A-6b „skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie”.

Wymieniony znak wskazuje pierwszeństwo tylko na najbliższym skrzyżowaniu.

Korzystając ze wskazanego adresu strony internetowej  przywołuję obrazy skrzyżowań wymienionych przez czytelnika. Zwracam jednak uwagę, iż przywołana strona internetowa przedstawia ich stan na miesiąc lipiec 2014 rok.

Fot. 1. Usytuowanie przywołanego przez czytelnika znaku A-6b + tabliczka T-6a

Fot. 2. Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie, o napotkaniu którego ostrzega znak A-6b

W dalszej części pytania czytelnik zwrócił uwagę na kolejne skrzyżowanie pozostające w ciągu ulicy Kosiarzy, która przechodzi w ulicę Królowej Marysieńki.

Fot. 3. Skrzyżowanie ulicy Królowej Marysieńki z ulicą Stanisława Lentza, o którym pisze czytelnik.

Oceniając oznakowanie tego skrzyżowania, które ogranicza się do znaków poziomych podzielam ocenę czytelnika, iż jest to skrzyżowanie dróg równorzędnych.  Jak przywołałem to powyżej informacja podawana przez znak A-6b widoczny na zdjęciu nr 1, miała zastosowanie na skrzyżowaniu widocznym na zdjęciu nr 2, ale nie ma już zastosowania na skrzyżowaniu widocznym na zdjęciu nr 3. Dla przypomnienia podaję, iż przejeżdżając takie skrzyżowanie musimy zastosować się do przepisu zawartego w Art. 25. 1. Ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Ze swojej strony, analizując widoczne oznakowanie skrzyżowania, ograniczające się wyłącznie do znaków poziomych, bardzo negatywnie oceniam brak wsparcia oznakowania skrzyżowania, pionowymi znakami ostrzegawczymi A-5 – ostrzeżenie o skrzyżowaniu dróg, na którym pierwszeństwo nie jest określone znakami.

Zwracam uwagę na następujący problem, w jaki sposób ma sprawnie ocenić prawidłowość zachowania się na takim skrzyżowaniu kierujący, dojeżdżający do niego podczas śnieżycy, a także warunków zimowych, gdzie znaki poziome nie będą dostatecznie dobrze rozpoznawalne. Poszerzmy jeszcze negatywne przesłanki o warunki nocne, czy też jazdę w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza. Pamiętajmy również, iż wyrazistość znaków poziomych malowanych na asfaltowej jezdni, zmniejsza się, a nawet ulega zatarciu. Powstają sytuacje, które rodzą problemy pojawiające się w czasie analiz kolizji (wypadków) zaistniałych na tak oznakowanych skrzyżowaniach, gdy dochodzi do tego przywołana małą czytelność oznakowania. Oceniam, iż problem ten jest tym bardziej złożony, gdy skrzyżowanie takie jest usytuowane w ciągach ulic, gdzie uprzednio uczestnik ruchu miał podawane informacje o biegu drogi, na co zwrócił uwagę czytelnik.

Znaki drogowe to jeden z elementów systemu pozwalający w sposób bezpieczny prowadzić kierującego, którym przecież nie zawsze jest mieszkaniec osiedla, dzielnicy, wioski, znający drogę i zastosowane rozwiązania. Nie ograniczajmy ich ustawienia w miejscu, gdzie zachodzi potrzeba sprawnej oceny zachowania się w ruchu drogowym, a takim jest odcinek dojazdu do skrzyżowania dróg równorzędnych.

Kazimierz Opoka