Ekspert wyjaśnia

Kto i jak kontroluje szkoły nauki jazdy

29 października 2011

Pytanie: Ustawa o szkoleniu i egzaminowaniu kandydatów na kierowców nakłada na ośrodki szkolenia kierowców specjalne wymagania dotyczące warunków, form i jakości szkolenia. Czy szczecińskie OSK je spełniają?

Odpowiedź: W porównaniu z terenem można powiedzieć, że szkoły w Szczecinie w większości spełniają te wymagania. Staramy się wspólnie za równo ze strony nadzoru jak i ze strony ośrodków szkolenia, dbać, aby kursant został solidnie przeszkolony. W przypadku, kiedy kursant uzna, iż dany ośrodek nie spełnia norm szkolenia określonych w ustawie ma prawo interweniować najpierw u instruktora prowadzącego, następnie u kierownika ośrodka. Jeśli to nie pomoże należy skontaktować się ze starostą sprawującym nadzór nad szkołami jazdy na danym terenie. Problem polega na tym, że niejednokrotnie kursanci dopiero po fakcie dowiadują się jakie prawa im przysługują. Ubolewam nad tym, ponieważ każda informacja od kursanta jest dla nas sygnałem, że w danym ośrodku dzieje się źle. Jest to dla nas sygnałem do działania. Wielu kursantów nie zgłasza nadużyć prawa przez ośrodki, ponieważ obawiają się, że wpłynie to negatywnie na wynik egzaminu praktycznego. Apeluję do kursantów, aby wszelkie uwagi dotyczące szkolenia zgłaszali w trakcie jego trwania, ponieważ wtedy istnieje większa możliwość reakcji. W szczególności zdarzają się sytuacje, kiedy kursant zostaje zmuszony do podpisania Karty Kursant mimo, iż dany temat nie został zrealizowany. W takiej sytuacji należy reagować natychmiast, kiedy szkolenie ma jeszcze miejsce, gdyż o wiele łatwiej jest cokolwiek wyjaśnić, niż kiedy są już wystawione dokumenty i kursant się pod tym podpisał.

Pytanie:Z ramienia starosty zajmuje się Pan nadzorem nad szkołami nauki jazdy. Jaki jest zakres Pana czynności z racji nadzoru?

Odpowiedź:Przede wszystkim wydaję zaświadczenia o wpisie, ponieważ każdy podmiot rozpoczynający działalność gospodarczą musi zostać zarejestrowany, czyli uzyskać zaświadczenie o wpisie. Dopiero po uzyskaniu powyższego zaświadczenia podmiot ma prawo przeprowadzać szkolenia kursantów. Sprawdzam również czy dany ośrodek spełnia wszystkie wymogi formalne, czy posiada odpowiednią infrastrukturę, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, a co najważniejsze sprawdzam sam przebieg szkolenia. Przebieg szkolenia sprawdza się głównie na podstawie dokumentacji, przede wszystkim na podstawie Karty Kursanta, gdzie każda godzina szkolenia, każdy temat jest odnotowany, podpisany przez instruktora i przez kursanta. W tym miejscu chciałbym zwrócić szczególną uwagę osobom, które rozpoczynają szkolenie, czy są też w jego trakcie, żeby sprawdzały, co podpisują, bowiem program szkolenia jest jasno określony przepisami, wszędzie jest taki sam i jego minimum musi być zrealizowane. Są jasno określone godziny szkolenia teoretycznego, praktycznego oraz tematy poruszane w ramach zajęć. Przepisy regulują także pracę instruktorów. Każdy kursant powinien mieć przydzielonego instruktora prowadzącego, który powinien przeprowadzić minimum 50% szkolenia kursanta. Instruktor prowadzący powinien przeprowadzać także egzamin praktyczny kursanta. Należy pamiętać także, że godzina zajęć praktycznych jest to godzina zegarowa a nie 45 minut. Niektóre ośrodki bazują na takim podejściu do sprawy. Odejmując z każdej godziny 15 minut, kursant traci sporo czasu z 30-godzinnego szkolenia.

Pytanie:Jakie są najczęstsze niedociągnięcia szkół jazdy?

Odpowiedź:Najczęstszym niedociągnięciem ze strony szkół nauki jazdy jest niezrealizowanie w pełni programu szkolenia oraz skracanie czasu trwania szkolenia. Często zdarza się też, że kursant jeździ z wieloma instruktorami i ostatecznie przy egzaminie zewnętrznym nie jest obecny instruktor prowadzący. Wszystkie te elementy wpływają na jakość oraz na koszt szkolenia kursanta, ponieważ każdy kolejny egzamin, każda kolejna godzina szkolenia sporo kosztuje. Obecnie cena godziny pracy instruktora oscyluje pomiędzy 30-40 zł. Nie przeszkolony kursant to dodatkowe zyski dla ośrodka. Aby uniknąć nieprzyjemnych sytuacji warto przed dokonaniem wyboru miejsca szkolenia, sprawdzić na stronie internetowej Urzędu Miasta, czy dany ośrodek jest zarejestrowany. Dzwoniąc do Starosty możemy dowiedzieć się czy dany ośrodek ma uprawnienia. Po rejestrze można tez ocenić wielkość ośrodka. Polecałbym również zawieranie umowy na konkretną usługę w formie pisemnej, ponieważ czasem problemy dotyczą czasu realizacji szkolenia. Przepisy regulują tylko w pewnym stopniu ile godzin i jak szkolenie się odbywa. Zdarza się więc, że dana osoba po nauce teorii czeka miesiąc na praktykę. Kursant ma prawo na określonym etapie szkolenia zmienić instruktora. Kursant może zrezygnować ze szkolenia czy też zmienić ośrodek. Należy pamiętać, że im wyższa jakość szkolenia tym pewniej będziemy czuli się w aucie.

Odpowiedzi udzielił: Mirosław Gadomski, Urząd Miejski w Szczecinie