Ekspert wyjaśnia

Marek Górny. Zarządzający transportem drogowym - propozycje zmian

17 sierpnia 2022

Marek Górny. Zarządzający transportem drogowym - propozycje zmian
(fot. PIXABAY)

Osoba zarządzająca transportem w firmie przewozowej jest jej podstawowym filarem. To ona odpowiada  za utrzymanie pojazdów w dobrym stanie technicznym, kontroluje zawierane umowy, nadzoruje szkolenia kierowców itd. Styczniowa nowelizacja ustawy o transporcie drogowym (2022.209 [kliknij]) zaostrzyła personalną odpowiedzialność osoby zarządzającej transportem za naruszenia przepisów transportowych. Resort infrastruktury przygotował projekt aktu wykonawczego [kliknij].

Według zapisów przywołanej ustawy może on być zawieszona na rok w prawach wykonywania funkcji zarządzającego transportem(art. 16b ust. 4). Po tym okresie osoba pragnąca odzyskać swe uprawnienia może tego dokonać w dwojaki sposób1):

* albo odbyć trwający co najmniej trzy miesiące szkolenia mającego na celu potwierdzenie kompetencji zawodowych zarządzającego transportem

* lub złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu pisemnego przed komisją egzaminacyjną działającą przy jednostce uprawnionej (ITS).

Organizacją szkoleń według ustawy maja się zająć podmioty prowadzące ośrodki szkolenia kierowców zawodowych.

W ostatnich dniach Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury - opatrzony datą 10 sierpnia br. - w sprawie szkolenia przywracającego zarządzającemu transportem zdolność do kierowania operacjami transportowymi, wzorów zaświadczeń oraz maksymalnej opłaty za szkolenie [kliknij].

Projekt ten przybliża nam zakres organizacyjny szkolenia (min. 64 godziny w okresie nie krótszym niż 3 miesiące) oraz zakres merytoryczny w postaci wykazu tematów objętych szkoleniem - zgodny z tematyką zawartą w części 1 załącznika nr I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 51, z późn. zm.). Osobom zarządzającym to tematyka znana z zakresu wcześniej zdawanego egzaminu CPC. Dla ośrodków szkolenia - prowadzących szkolenie od co najmniej 5 lat - przewidziano również możliwość prowadzenia szkolenia w formie zdalnej (Internet) w wymiarze połowy zajęć.

W opublikowanym projekcie ustawodawca ustalił również maksymalną cenę za szkolenie - w wysokości 3 tysięcy złotych.

Trzeba jednak podkreślić, iż w dotychczasowej praktyce brak jest dostatecznej liczby przypadków pozbawienia osoby zarządzającej ich uprawnień, stad też trudno jest ocenić, czy przyjęty kierunek przyniesie pożądany skutek w postaci poprawy przestrzegania przepisów w firmach transportowych.

________________

1) art. 16b ust. 4a - ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2022 r. poz. 209 [kliknij]).

Marek Górny (Kraków)