Legislacja

Nowela Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg podpisana

16 sierpnia 2022

Nowela Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg podpisana
(fot. Jolanta Michasiewicz)

W dniu wczorajszym Kancelaria Prezydenta RP opublikowała informację o podpisanej ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw [kliknij]. W noweli wśród uchwalonych zmian m.inn. formuła prawna, na podstawie której działa Fundusz, rozszerzony został katalog zadań dofinansowywanych z jego środków. Akt wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia, z wyjątkiem części przepisów, które wchodzą w życie od 21 września 2022 r. oraz 1 stycznia 2023 r. (jm)

Komunikat Kancelarii Prezydenta RP:

Informacja

w sprawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw

Ustawa o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw zmierza do rozszerzenia katalogu zadań dofinansowywanych ze środków Funduszu o przedsięwzięcia polegające na:

1) realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego budowy, przebudowy lub remontu infrastruktury drogowej służącej dojazdowi do terminali intermodalnych lub do specjalnych stref ekonomicznych w rozumieniu ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych;

2) budowie, przebudowie lub remoncie dróg wojewódzkich lub na innych inwestycjach mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, takich jak drogi dla pieszych, drogi dla pieszych i rowerów, drogi dla rowerów, przejścia dla pieszych, przejazdy dla rowerów oraz perony przystankowe wraz z dojściami do tych peronów na drogach wojewódzkich;

3) poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w ramach zadań powiatowych i gminnych, poprzez budowę, przebudowę lub remont takich elementów drogi jak: drogi dla pieszych, drogi dla pieszych i rowerów, drogi dla rowerów, przejścia dla pieszych, przejazdy dla rowerów i perony przystankowe wraz z dojściami do tych peronów;

4) wyodrębnieniu w ramach zadań powiatowych i gminnych, zadań remontowych jako oddzielnych zadań realizowanych na drogach powiatowych i gminnych.

Ponadto nowela zmienia formułę prawną, na podstawie której działa obecnie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Przestanie on być państwowym funduszem celowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, a stanie się rachunkiem bankowym prowadzonym przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 2, art. 3 pkt 1, 2, 4, 6-9, 11-25, art. 4-7 i art. 26–30, które wchodzą w życie z dniem 21 września 2022 r.;

2) art. 1 pkt 2, 5, 7-14, art. 11, art. 12 oraz art. 14, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.