Ekspert wyjaśnia

Obywatel Japonii wymienia prawo jazdy

20 stycznia 2008

Pytanie: Dzień dobry, chciałabym dowiedzieć się, jaka jest procedura ubiegania się polskiego prawa jazdy. Obywatel Japonii posiada juz ważne japońskie prawo jazdy, natomiast chciałby jeździć również w Polsce.

Z poważaniem Monika K.

Odpowiedź:Polska zawarła z Cesarstwem Japonii umowę dwustronną o wzajemnym uznawaniu praw jazdy, stąd też obywatel Japonii może na podstawie art. 94 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym może dokonać wymiany japońskiego prawo jazdy na polskie. Aby tego dokonać należy złożyć następujące dokumenty:

a) wniosek (do pobrania w biurze starosty),

b) dowodu uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy,

c) wyraźnej fotografii o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedsta­wiającej osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowa­niem równomiernego oświetlenia twarzy.

d) kserokopii posiadanego prawa jazdy wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

Dokumenty należy złożyć w starostwie właściwym do miejsca pobytu osoby ubiegającej się o wymianę prawo jazdy. Ww. dokumenty te są wymagane od osoby ubiegającej się o wymianę prawa jazdy wydanego za granicą, jeżeli z rozporządzenia ministra właściwego do spraw transportu wydanego na podstawie przepisu art. 94 ust. 4 ustawy lub umów międzynarodowych wynika wzajemna wymiana praw jazdy bez wymogu sprawdzania kwalifikacji. Szczegółowo tryb wydawania uprawnień reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (Dz. U. 24 poz. 215 z 2004 r. z póź. zm.).

Odpowiedzi udzielił: Jerzy Barański – w latach 1979-1989 szef służb nadzoru i sterowania ruchem komunikacji miejskiej
w Szczecinie, do 1998 r. dyrektor firm komunikacyjnych, w latach 1999- 2007 dyrektor WORD w Szczecinie