Ekspert wyjaśnia

Planowanie i organizacja zajęć

12 września 2010

Pytanie: Na czym polega perfekcyjne zaplanowanie zajęć?

Odpowiedź: Jednym z głównych warunków świadomego i celowego działania jest planowanie i organizowanie zajęć. Polega ono na gruntownie przemyślanym przewidywaniu przebiegu i wyników zdarzeń w procesie kształcenia. Z jednej strony przewidywanie obejmuje zadania do wykonania, a z drugiej wskazuje metody, środki i warunki, za których pomocą zadania te mają być zrealizowane.

Instruktor po szczegółowym zapoznaniu się z charakterystyką absolwenta kursu oraz programem nauczania na kursie nauki jazdy powinien zaplanować przebieg szkolenia. Pozwoli mu to uzyskać ogląd całokształtu pracy własnej oraz uczniów, a także wykluczy wykonywanie szeregu czynności przypadkowych i chaotycznych, które mogłyby przyczynić się do opóźnienia wykonywania określonych działań lub obniżyć poziom ich wykonania (zarówno przez instruktora, jak i uczestników szkolenia).

Poza świetnym przygotowaniem metodycznym i merytorycznym instruktora. Liczy się koncepcja i pomysł na lekcję.

Gdy zajęcia będą nudne, mało zajmujące, wówczas aktywność uczniów będzie niska i w takiej sytuacji instruktor raczej nie może spodziewać się satysfakcjonujących wyników pracy. Ważne jest, aby nauczyciel:

- potrafił zainteresować kursantów tematem;

- zachęcił ich do twórczego działania;

- sprawił, by lekcja była dla nich ciekawa.

Umiejętności organizacyjne instruktora widoczne są przede wszystkim podczas przygotowania:

- Sali szkoleniowej do zajęć – z uwzględnieniem takich elementów, jak: ustawienie krzeseł, rodzaj oświetlenia, ustawienie pomocy dydaktycznych (ma to na celu zapewnienie wszystkim uczestnikom zajęć dobrych warunków spostrzegania);

- pojazdu szkoleniowego do jazdy – ważny jest porządek wewnątrz pojazdu, dodatkowe wyposażenie itp.

Odpowiedzi udzieliła: Maria Magierka: “Poradnik metodyczny dla instruktorów nauki jazdy” (podręcznik stanowi integralną część pakietu szkoleniowego “Teka L-instruktor.pl”)