Ekspert wyjaśnia

Polska Izba Ubezpieczeń zadowolona

28 września 2021

Polska Izba Ubezpieczeń zadowolona
(fot. archiwum Grupa IMAGE)

W Sejmie na pierwsze czytanie oczekuje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1504). Nowelizacja została przesłana do zaopiniowania. Stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa zaprezentowaliśmy we wczorajszej publikacji. Dziś piszemy o opinii Polskiej Izby Ubezpieczeń, jutro Urzędu Ochrony Danych.

Polska Izba Ubezpieczeń z zadowoleniem przyjmuje przewidziane w projekcie ustawo udostępnienie zakładom ubezpieczeń danych o wykroczeniach lub przestępstwach stanowiących naruszenia przepisów ruchu drogowego i przypisanych im punktach oraz wysokości grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego. Od wielu lat ubezpieczyciele postulowali dopuszczenie ich do baz danych kierowców. Swoje zadowolenie uzasadniają następująco: - Dostęp do powyższych informacji umożliwi ich wykorzystanie w ocenie ryzyka ubezpieczeniowego przed zawarciem umowy ubezpieczenia, o której mowa w dziale II w grupach 3 i 10 załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (dalej: uduir). Propozycja udostępnienia informacji o mandatach i punktach karnych ubezpieczycielom od wielu już lat była postulowana przez izbę, między innymi w raporcie pt. „Strategia poprawy bezpieczeństwa drogowego w Polsce”. Następnie PIU w swojej opinii projektu ustawy dokonała analizy szczegółowej i zgłosiła szereg uwag, zacytujmy kilka:

- przepisy powinny precyzyjnie wskazywać kiedy i jakie regulacje wejdą w życie;

- wątpliwości budzi różny zakres danych udostępnianych zakładom ubezpieczeń z CEK opisany w art. 16 i art. 19 projektu ustawy, a także cel tego udostępniania. W ocenie Izby wymaga to wyjaśnienia;

- uniemożliwiający identyfikację osób, których te dane dotyczą, albo usuwa te dane;

- proponujemy także, aby PIU we współpracy z UFG, otrzymywała dane statystyczne o mandatach i punktach karnych w celu przygotowywania analiz i raportów;

- należy jednak zauważyć, że co do zasady wypadek komunikacyjny nie jest przestępstwem umyślnym, Uwaga generalna dotycząca projektowanej procedury postępowania o przyznanie renty - jak wynika z brzmienia proponowanych przepisów będą one miały zastosowanie do spraw, w których pokrzywdzony zmarł wskutek popełnienia przez sprawcę przestępstwa umyślnego. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy, jednym z jej zasadniczych celów jest wsparcie osób najbliższych ofiar przestępstw wypadków drogowych, które realizowane będzie w oparciu o nową procedurę przyznawania renty.

- niezbędne jest zatem doprecyzowanie jakie konkretne dane zakład ubezpieczeń będzie mógł przetwarzać. (jm)