Ekspert wyjaśnia

Przedawnienie niezapłaconego mandatu

1 stycznia 2012

Pytanie: Nie zapłaciłem mandatu za niezgodne z prawem parkowanie, kiedy mandat ten ulega przedawnieniu?

Odpowiedź: Na zapłacenie mandatu za niezgodne z prawem parkowanie (np. parkowanie w niedozwolonym miejscu) kierowca ma 7 dni. Po upływie 3 lat od uprawomocnienia się rozstrzygnięcia (czyli w tym przypadku pokwitowania odbioru mandatu) rzeczywiście mandat karny ulegnie przedawnieniu. Warto jednak pamiętać, że przed upływem okresu trzyletniego, może być przeprowadzone postępowanie egzekucyjne. Organem egzekucyjnym (ściągającym grzywnę) jest naczelnik urzędu skarbowego, jeśli natomiast mandat nakłada Straż Miejska egzekucję prowadzi jednostka samorządu terytorialnego.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku opłaty dodatkowej nakładanej przez Straż Miejską w razie nieuiszczenia opłaty za parkowanie. W tej sytuacji okres przedawnienia wynosi 5 lat i liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym opłata powinna zostać uiszczona. Obowiązek uiszczenia tej opłaty powstaje z mocy prawa, z faktu nieopłaconego parkowania w strefie płatnego parkowania.

Słowa kluczowe mandaty