Ekspert wyjaśnia

Samochody niezaliczane do osobowych

25 lutego 2007

Pytanie: Jakie warunki spełnia pojazd niezaliczany do osobowych?

Odpowiedź: Bez względu na dopuszczalną masę całkowitą i liczbę możliwych do przewożenia osób, samochodami osobowymi nie są: 1) pojazdy samochodowe mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowane na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van, 2) pojazdy samochodowe mające więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunku ścianą lub trwałą przegrodą, i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50 proc. długości pojazdu, 3) pojazdy samochodowe, które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków, 4) pojazdy samochodowe, które mają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu, 5) pojazdy samochodowe będące pojazdami specjalnymi w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym o przeznaczeniach wymienionych w załączniku nr 9 do ustawy o VAT. Od 1 stycznia 2007 r., do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof) oraz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (updop) została wprowadzona nowa definicja samochodu osobowego, zgodna z odpowiednimi unormowaniami w ustawie o VAT. Uwaga, nowa definicja samochodu osobowego ma zastosowanie wyłącznie do pojazdów kupionych od 1 stycznia 2007 r. Tak wynika z przepisów przejściowych nowelizacji obu ustaw o podatkach dochodowych (art. 6 nowelizacji updof z 16 listopada 2006 r. i art. 3 nowelizacji updop z 16 listopada 2006 r.). Pojazdy kupione przed tą datą mogą być uznane za samochody osobowe, tylko jeśli spełniają warunki określone w starych przepisach (uchylony art. 23 ust. 3a updof i art. 16 ust. 3a updop). Przypomnijmy, że samochodem osobowym według tych regulacji jest każdy samochód, który nie ma homologacji producenta lub importera wymaganej dla samochodów innych niż osobowe oraz którego dopuszczalna ładowność nie przekracza 500 kg.

Słowa kluczowe podatek pojazdy osobowe