Ekspert wyjaśnia

Skreślenie z ewidencji instruktorów nauki jazdy

23 sierpnia 2009

Pytanie:Kto skreśla z ewidencji instruktorów nauki jazdy?

Odpowiedź: Starosta skreśla instruktora z ewidencji, jeżeli ten nie spełnia któregoś z wymaganych warunków lub nie przedstawił orzeczenia lekarskiego względnie psychologicznego albo nie zdał egzaminu kontrolnego, na który może zostać skierowany przez starostę, ponadto dopuścił się rażącego naruszenia przepisów w zakresie szkolenia.

Pytanie:A skierowanie na egzamin kontrolny?

Odpowiedź: Jeśli chodzi o skierowanie instruktora na egzamin kontrolny, to w tym przypadku mamy do czynienia z pewną nieścisłością w ustawie - Prawo o ruchu drogowym. Oto bowiem art. 107 ust. 1 pkt 3 tego aktu mówi, że starosta skreśla instruktora z ewidencji, jeśli ten nie zda egzaminu, o którym mowa w art. 108 ust. 2 pkt 2. Jednak w art. 108 ust. 2 pkt 2 nie znajdziemy ani słowa o żadnym egzaminie! Przepis ten mówi, że organ sprawujący nadzór nad szkoleniem może wyznaczyć termin usunięcia naruszeń warunków wykonywania działalności (chodzi o ośrodki szkolenia kierowców). Natomiast o możliwości skierowania instruktora na egzamin przed komisją powołaną przez wojewodę w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do wiedzy i umiejętności instruktora mówi art. 108 ust. 3 – a ust. 2 pkt 2 – kodeksu drogowego (skierowanie takie może nastąpić z urzędu lub na wniosek innego organu sprawującego nadzór nad szkoleniem). Może wypadałoby więc, by nasi wybrańcy narodu zasiadający na Wiejskiej zajęli się tego typu błędami, a nie chociażby nic niewnoszącymi kłótniami, wzajemnymi oskarżeniami czy teczkami itp. Jeśli chodzi o uzasadnione wątpliwości co do wiedzy i umiejętności instruktora, to tutaj ponownie mamy do czynienia z kwestią ocenną. Oceny takiej można dokonać np. podczas wizytacji zajęć szkoleniowych prowadzonych przez instruktora lub w razie powtarzających się skarg kursantów. Inną możliwość zdobycia informacji o uzasadnionych zastrzeżeniach, co do wiedzy i umiejętności instruktora daje rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 20 grudnia 2002 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego. W myśl tego aktu prawnego starosta może zwrócić się do właściwej komendy wojewódzkiej Policji, by ta udzieliła informacji o liczbie zgromadzonych punktów za naruszenia przepisów ruchu drogowego przez osoby ubiegające się lub mające uprawnienia instruktora nauki jazdy. Jeśli się okaże, że instruktor (lub kandydat na instruktora) narusza przepisy ruchu drogowego, może to być powodem skierowania go na egzamin. Nie ulega wątpliwości, że instruktor nauki jazdy powinien być wzorowym kierowcą.