Ekspert wyjaśnia

Wydawanie praw jazdy wg ustawy o kierujących

3 lipca 2011

Pytanie: Wydawanie praw jazdy w ustawie o kierujących pojazdami

Odpowiedź: Zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami prawo jazdy będzie wydawane przez starostę, na wniosek osoby zainteresowanej, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej. Międzynarodowe prawo jazdy jest wydawane przez każdego starostę, na wniosek osoby zainteresowanej, za opłatą na podstawie krajowego prawa jazdy. Międzynarodowe prawo jazdy jest wydawane na okres 3 lat, nie dłużej jednak niż na okres ważności krajowego prawa jazdy. Opłata, z wyjątkiem opłaty ewidencyjnej, będzie stanowiła dochód powiatu.

Prawo jazdy będzie mogło być wydane osobie, która:

1.osiągnęła minimalny wiek wymagany do kierowania pojazdami odpowiedniej kategorii; 

2.uzyskała orzeczenie:  

3.lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, 

4.psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem - nie dotyczy prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T; 

5.odbyła szkolenie wymagane do uzyskania prawa jazdy danej kategorii; 

6.zdała egzamin państwowy wymagany do uzyskania prawa jazdy odpowiedniej kategorii; 

7.przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje co najmniej od 6 miesięcy. 

Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może uzyskać prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.

Dodatkowe warunki dla niektórych kategorii praw jazdy określa art. 11 ust. 4 ustawy.

Prawo jazdy nie będzie mogło być wydane osobie:

1.u której w wyniku badania lekarskiego stwierdzono aktywną formę uzależnienia od alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu; 

2.w stosunku do której został orzeczony prawomocnym wyrokiem sądu zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych - w okresie i zakresie obowiązywania tego zakazu; 

3.w stosunku do której wydano decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami lub zatrzymaniu prawa jazdy - w okresie i zakresie obowiązywania tej decyzji; 

4.posiadającej inny dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym; 

5.która uzyskała za granicą prawo jazdy, a to prawo jazdy zostało zatrzymane lub uprawnienie do kierowania pojazdami zostało cofnięte - w okresie obowiązywania zatrzymania prawa jazdy lub cofnięcia uprawnienia; 

6.której prawo jazdy zostało wymienione w trybie art. 97 ust. 1 i 2.