Ekspert wyjaśnia

Zatrudnienie, a kara pozbawienia wolności w zawieszeniu

24 lutego 2008

Pytanie: Pracownik prowadził samochód, będąc w stanie nietrzeźwości. Sprawa dopiero trafi do sądu, a prawo jazdy nie jest mu potrzebne do wykonywania pracy. Czy skazanie pracownika na karę pozbawienia wolności w zawieszeniu może być podstawą zwolnienia go z pracy? - pyta czytelnik “Rzeczpospolitej”.

Odpowiedź: Art. 178a § 1 kodeksu karnego stanowi, że kto znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, popełnia przestępstwo zagrożone grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do dwóch lat. W myśl art. 52 § 1 pkt 2 i 3 k.p. pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie, gdy popełni on w czasie trwania umowy o pracę przestępstwo, które uniemożliwia dalsze zatrudnienie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem, a także w razie zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. Do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie dojdzie jednak po upływie miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy. Z kodeksu pracy wynika, że aby szef mógł rozwiązać umowę o pracę w związku z popełnieniem przez pracownika przestępstwa, muszą zachodzić trzy przesłanki. Przestępstwo ma być: - popełnione w trakcie trwania stosunku pracy, - oczywiste lub stwierdzone prawomocnym wyrokiem, - uniemożliwiać dalsze zatrudnienie pracownika na zajmowanym stanowisku. Przestępstwo, którego dopuścił się pracownik czytelnika, nie uniemożliwia dalszego zatrudniania go na zajmowanym stanowisku. W razie rozwiązania umowy o pracę ma on prawo kwestionować taką decyzję pracodawcy na drodze sądowej. Zgodnie z art. 264 § 2 k.p. pracownik może odwołać się do sądu pracy w ciągu 14 dni od doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia. Już samo popełnienie przestępstwa przez zatrudnionego może być jednak powodem rozwiązania stosunku pracy, jeżeli warunek niekaralności za przestępstwo wynika ze szczególnych przepisów regulujących wymogi dla określonych grup pracowników. Przykładem jest art. 4 ustawy z 4 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej, zgodnie z którym może być w niej zatrudniona osoba, która nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie.

Odpowiedzi udzielił: Maciej Telec, legislator w Kancelarii Senatu

Słowa kluczowe alkohol kodeks karny pracodawca