Ekspert wyjaśnia

Zderzenie aut jednego leasingodawcy

Autor: Piotr Czublun CMS Cameron McKenna,

2 kwietnia 2006

Pytanie: Czy zakład ubezpieczeń nie może odmówić wypłaty świadczenia, powołując się jedynie na to, że auta uczestniczące w zderzeniu są własnością tego samego leasingodawcy lub zostały przewłaszczone na rzecz tego samego banku?

Odpowiedź: Obecnie zakład ubezpieczeń nie może odmówić wypłaty świadczenia. Na wniosek Rzecznika Ubezpieczonych, Sąd Najwyższy w dniu 22 kwietnia 2005 roku podjął uchwałę, w której wykluczył możliwość odmowy wypłaty odszkodowania przez zakład ubezpieczeń w opisanej wyżej sytuacji. Takie stanowisko Sądu Najwyższego znalazło swoje potwierdzenie w nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, która to nowelizacja weszła w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku. Obecnie, do art. 38 tej ustawy dodano ustęp 2, który wyraźnie stanowi, iż wyłączenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, nie obejmuje szkody wyrządzonej w mieniu, jeżeli pojazdy mechaniczne uczestniczące w zdarzeniu są przedmiotem umowy leasingu zawartej przez posiadaczy tych pojazdów z tym samym finansującym (leasingodawca) lub zostały przewłaszczone przez posiadaczy tych pojazdów na tego samego wierzyciela (np. banku), lub które są przedmiotem zastrzeżenia własności rzeczy sprzedanej na rzecz tego samego wierzyciela (sprzedaż ratalna). W związku z tym w chwili obecnej nie istnieją już podstawy prawne ku temu, aby zakład ubezpieczeń skutecznie odmówił wypłaty świadczenia, powołując się jedynie na to, że auta uczestniczące w zderzeniu są własnością tego samego leasingodawcy lub też zostały przewłaszczone na rzecz tego samego banku. Oczywiście ograniczenie odpowiedzialności ubezpieczyciela, wynikające z art. 38, pozostanie w mocy co do innych przypadków współposiadania pojazdów ulegających zderzeniu, np. pojazdów wchodzących w skład floty samochodowej, będących własnością jednej firmy.