Legislacja

A przegląd wykonujących ten zawód?

14 lutego 2019

A przegląd wykonujących ten zawód?
POLITYKA ZDROWOTNA - „Ruszają prace nad ustawą o zawodzie psychologa” [kliknij]

Jak poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wznowione zostały prace nad nową ustawą o zawodzie psychologa. Akt ma kompleksowo regulować zawód psychologa, z chwilą wejścia w życie, akt poprzedzający zostanie uchylony w całości. Tym bardziej jest to ważne, iż ustawa o zawodzie psychologa i samorządzie psychologów z 8 czerwca 2001 r. jest aktem martwym, do którego - do dnia dzisiejszego - nie stworzono aktów wykonawczych.

Branża psychologów z zadowoleniem przyjęła dzisiejszą decyzję resortu, to wynik ciężkiej pracy i uporu w kilkuletniej walce o uregulowanie zawodu. Środowisko oczekuje, iż nowy akt będzie ustawą nowoczesną. Podkreśla także, iż nie istnieją statystyki, nie ma danych określających liczbę zawodowo czynnych psychologów w Polsce.

Latem ubiegłego roku informowano o możliwości przygotowania aktów wykonawczych do istniejącej ustawy. Wiele wyjaśniająca jest tutaj wypowiedź, która zacytujemy: - Bardzo na to liczymy, bo liczne wady prawne uniemożliwiają stosowanie ustawy, nie doczekała się więc rozporządzeń. Nie jest możliwe uzyskanie prawa wykonywania zawodu psychologa, ponieważ organ władny wydać takie prawo, czyli samorząd psychologów, nie został powołany - mówiła Katarzyna Sarnicka, psycholog kliniczny i wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów (OZZP). Uzasadniała, iż brak prawnego uregulowania zawodu psychologa niesie zagrożenia, szczególnie dla pacjentów: - Ponieważ nie ma samorządu, który weryfikowałby kwalifikacje psychologów i nadawał im tytuł zawodowy, psychologiem może nazwać się każdy. Natomiast Rzecznik Praw Dziecka w 2018 r. uzasadniał: - Brak jasnych przepisów dotyczących zawodu psychologa rodzi wiele problemów, są wśród nich brak regulacji w zakresie prawa wykonywania zawodu psychologa, brak list psychologów, brak określonych standardów wykonywania zawodu psychologa i organu sprawującego nadzór nad wykonywaniem tego zawodu. Efektem tego stanu rzeczy jest naruszanie praw osób korzystających z usług psychologicznych, jak i samych psychologów.

Prace nad nową ustawą zostały wstrzymane z uwagi na przewidziany w przepisach dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, zmienionej przez dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/55/UE – przegląd zawodów regulowanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w tym zawodu psychologa. Przegląd ten miał na celu zbadanie, czy regulacja zawodu w danym kraju nie narusza reguł proporcjonalności, czy jest niedyskryminująca oraz czy jej wprowadzenie jest uzasadnione nadrzędnym interesem ogólnym. Po jego zakończeniu Komisja Europejska stwierdziła, że w celu zwiększenia jasności stosowanych kryteriów regulowania zawodów, konieczne jest wprowadzenie dyrektywy stanowiącej ogólnounijny mechanizm analizy proporcjonalności, który będzie stosowany przez wszystkie państwa członkowskie w podobny sposób - informowała w 2017 r. minister Elżbieta Rafalska.

O harmonogram prac nad nową ustawą oraz przegląd osób wykonujących zawód psychologa zapytamy u źródła. (jm)