Legislacja

Badania lekarskie i psychologiczne kierowców zawodowych nowelizowane

13 listopada 2019

Badania lekarskie i psychologiczne kierowców zawodowych nowelizowane
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Wśród zaproponowanych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, wskazanych w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów (poz. UC164) zwrócono uwagę na fakt, iż projekt zwalnia kierowców (którzy są wyłączeni spod stosowania przepisów dyrektywy 2003/59/WE) z konieczności posiadania orzeczenia lekarskiego i psychologicznego o braku przeciwwskazań odpowiednio zdrowotnych i psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy (aktualnie kierowcy ubiegający się o wydanie prawa jazdy kategorii C lub D mają obowiązek poddania się badaniu lekarskiemu i psychologicznemu w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami, a kierowcy wykonujący przewóz drogowy, ale korzystający z ww. zwolnień, mają dodatkowo posiadać i okazać na żądanie organów kontroli ruchu drogowego orzeczenie lekarskie i psychologiczne o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowcy).

Autorzy projektu uzasadniają, iż - Zwolnienie ww. kierowców z nadmiernych obowiązków zostanie pozytywnie odebrane przez samych zainteresowanych, bowiem w konsekwencji ograniczy ich wydatki na spełnienie dotychczasowych wymagań (brak konieczności poddania się odpowiednim badaniom – wydatek ok. 350 zł – oznacza brak konieczności ponoszenia opłat za te badania).

Jak się dowiadujemy ten sam projekt jednocześnie usuwa ograniczenie polegające na konieczności poddawania się badaniom lekarskim i psychologicznym stwierdzającym istnienie albo brak przeciwwskazań odpowiednio zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy w terminie właściwym dla szkolenia okresowego, jednak nie później niż do dnia wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej. Ograniczenie to niepotrzebnie krępuje kierowców i generuje problemy przy wpisie do prawa jazdy kodu 95 potwierdzającego ukończenie odpowiedniego szkolenia w przypadku, kiedy kierowca poddał się badaniom po wydaniu tego świadectwa.

Czyli: - Usunięcie tych ograniczeń spowoduje, że wpis do prawa jazdy przedmiotowego kodu będzie następował na podstawie odpowiedniego każdego ważnego orzeczenia lekarskiego i psychologicznego niezależnie od daty jego wydania, tj. przed czy po wystawieniu świadectwa kwalifikacji zawodowej.

Odpowiedzialne za opracowanie projektu – Ministerstwo Infrastruktury.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów – III/IV kwartał 2019 r. (jm)