Legislacja

Badania techniczne ciągników - projekt

1 grudnia 2023

Badania techniczne ciągników - projekt
(fot. PIXABAY)

W RCL opublikowano się projekt nowelizacji rozporządzenie regulującego wymagania w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów. Tu resort infrastruktury proponuje rozwiązania dotyczące ciągników rolniczych oraz ciągników gąsienicowych o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej do 40 km/h, a także przyczep przeznaczonych do łączenia z tymi pojazdami na stanowisku zewnętrznym.

Potrzeba dokonania regulacji. W RCL ujawniono projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne [kliknij]. Jak czytamy w Ocenie Skutków Regulacji: „Potrzeba podjęcia prac legislacyjnych nad projektem rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów wynika z wprowadzenia w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym w rozdziale 3 Badania techniczne pojazdów zmian umożliwiających przeprowadzanie badania technicznego ciągnika rolniczego oraz ciągnika gąsienicowego o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej nieprzekraczającej 40 km/h a także przyczepy przeznaczonej do łączenia z tymi pojazdami w podstawowej stacji kontroli pojazdów, jeżeli stacja kontroli pojazdów spełnia wymagania, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 84a ust. 1 pkt 1, w zakresie wymiarów stanowiska zewnętrznego. Obowiązujące rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz. U. poz. 275) określa szczegółowe wymagania dla stacji kontroli pojazdów przeprowadzających badania techniczne odpowiednio do zakresu wykonywanych badań technicznych oraz badanych pojazdów, jednakże wyżej wymienione rozporządzenie nie zakłada możliwości przeprowadzania badań technicznych pojazdów na stanowisku zewnętrznym.”.

Rekomendowane rozwiązanie. W celu umożliwienia przeprowadzania badań technicznych ciągników rolniczych oraz ciągników gąsienicowych o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej do 40 km/h a także przyczep przeznaczonych do łączenia z tymi pojazdami na stanowisku zewnętrznym niezbędne jest wprowadzenie zmiany w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 1, wskazującej, że stanowisko zewnętrzne, które posiada każda stacja kontroli pojazdów, będzie służyło nie tylko do pomiarów akustycznych, ale także do przeprowadzania badań technicznych wyżej wymienionych pojazdów w odniesieniu do stacji kontroli pojazdów przeprowadzającej badania techniczne pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. Zaproponowane rozwiązanie jest konsekwencją zmian wprowadzonych ustawą z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1720). Nowelizacja rozporządzenia pozwoli na przeprowadzanie badań technicznych ciągników rolniczych oraz ciągników gąsienicowych o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej do 40 km/h a także przyczep przeznaczonych do łączenia z tymi pojazdami w podstawowej stacji kontroli pojazdów. Oczekiwanym efektem jest zwiększenie dostępności przeprowadzania badań technicznych, ponieważ właściciel wyżej wymienionych pojazdów będzie mógł przedstawić pojazd do badania technicznego w podstawowej stacji kontroli pojazdów, jeżeli stacja spełnia wymagania, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 84a ust. 1 pkt 1, w zakresie wymiarów stanowiska zewnętrznego, zamiast przedstawiania pojazdu w okręgowej stacji kontroli pojazdów oddalonej od miejsca zamieszkania. Przeprowadzona analiza wykazała, że nie jest możliwe osiągnięcie celu projektu rozporządzenia za pomocą innych środków niż zmiana przepisów.

Źródło: RCL