Legislacja

Będzie czytelne oznakowanie odcinkowych pomiarów prędkości

1 sierpnia 2019

Będzie czytelne oznakowanie odcinkowych pomiarów prędkości
Znaki drogowe (od lewej) D-51a oraz D-51b. Opublikowane przepisy wprowadzają dla urządzeń odcinkowego pomiaru prędkości nowy znak D-51a – posiadający odmienną grafikę w stosunku do znaku D-51 – wskazujący odcinek drogi objęty odcinkowym pomiarem prędkości oraz znak D-51b oznaczający koniec tego odcinka (grafika arch. PD@N)

Na terytorium RP zaczną obowiązywać dwa nowe znaki drogowe informujące kierujących pojazdami o odcinku drogi objętym automatyczną kontrolą średniej prędkości, a także wprowadza znak informujący o końcu tego odcinka. Zmiana doprecyzowuje oznakowania dotyczące pomiaru odcinkowego prędkości dotychczas tabliczką pod znakiem D-51, na której podawana jest długość odcinka pomiarowego, co nie stanowi wystarczającej informacji o obecności takiego (odcinkowego) pomiaru prędkości na drodze. I tak ze względu na specyfikę urządzeń rejestrujących realizujących pomiar średniej prędkości na określonym odcinku drogi, wystąpiła potrzeba bardziej precyzyjnego poinformowania kierujących o odmiennym sposobie wykonywania pomiaru.

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało dwa nowe rozporządzenia dotyczące znaków drogowych:

1) poz. 1415 rozporządzenie ministrów infrastruktury oraz spraw wewnętrznych i administracji z dnia 12 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych;

2) poz. 1417 rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

Ministerstwo Infrastruktury, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kierowców, opracowało nowe znaki informujące o odcinkowym pomiarze prędkości. Zmiana przepisów rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach ma na celu rozróżnienie oznakowania dla odcinkowego pomiaru prędkości od pomiaru punktowego – informował resort w oficjalnym komunikacie.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, uwzględniając konieczność zapewnienia czytelności i zrozumiałości znaków i sygnałów drogowych dla uczestników ruchu drogowego, określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także warunki ich umieszczania na drogach. W przywołanych rozporządzeniach dotychczasowy znak D-51 "automatyczna kontrola prędkości", który uprzedza o miejscu, w którym prędkość jazdy jest kontrolowana i rejestrowana przez stacjonarne urządzenie rejestrujące, zostaje uzupełniony o:

- znak D-51a „automatyczna kontrola średniej prędkości” uprzedza o początku odcinka drogi, na którym średnia prędkość jazdy jest kontrolowana i rejestrowana przez stacjonarne urządzenie rejestrujące,

- znak D-51b „koniec automatycznej kontroli średniej prędkości” informuje o końcu odcinka drogi, na którym średnia prędkość jazdy jest kontrolowana i rejestrowana przez stacjonarne urządzenie rejestrujące.

Zmienione zostaje także brzmienie opisu tabliczki T-1a poprzez dodanie określenia „odcinka drogi” i otrzymuje brzmienie: T-1a tabliczka wskazująca odległość znaku informacyjnego do początku (końca) drogi, odcinka drogi lub pasa ruchu. Takie rozwiązanie pozwoli na umieszczenie dodatkowego znaku D-51a wraz z tabliczką T-1a przed początkiem odcinka drogi objętego kontrolą prędkości, w przypadku, gdy początek tego odcinka znajduje się w miejscu o ograniczonej widoczności, np. ze względu na geometrię drogi albo obiekty znajdujące się w jej bezpośrednim sąsiedztwie.

Oba wymienione rozporządzenia wejdą w życie z dniem 14 sierpnia 2019 r. Znak D-51 „automatyczna kontrola prędkości” z tabliczką z napisem „Kontrola średniej prędkości na odcinku…” stosowany na podstawie dotychczasowych przepisów obowiązuje do czasu zastąpienia znakami D-51a „automatyczna kontrola średniej prędkości” i D-51b „koniec automatycznej kontroli średniej prędkości”, jednak nie dłużej niż przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie rozporządzenia. (jm)