Legislacja

Nowe znaki drogowe

5 lutego 2019

Nowe znaki drogowe
Znaki drogowe (od lewej) D-51a oraz D-51b. Projektowane przepisy wprowadzają dla urządzeń odcinkowego pomiaru prędkości nowy znak D-51a – posiadający odmienną grafikę w stosunku do znaku D-51 – wskazujący odcinek drogi objęty odcinkowym pomiarem prędkości oraz znak D-51b oznaczający koniec tego odcinka (grafika projekty)

W dniu wczorajszym Rządowe Centrum Legislacji opublikowało dwa projekty zmian rozporządzeń dotyczących znaków i sygnałów drogowych. Do wykazu wzorów obowiązujących na terytorium RP znaków drogowych wprowadzono nowe wzory. Jak to czytamy w uzasadnieniu zmian: - Przedmiotowy projekt rozporządzenia zakłada zmianę sposobu informowania kierujących pojazdami – za pomocą znaku drogowego - o odcinku drogi objętym automatyczną kontrolą średniej prędkości, a także wprowadza znak informujący o końcu tego odcinka.

Zmiana doprecyzowuje oznakowania dotyczące pomiaru odcinkowego prędkości dotychczas tabliczką pod znakiem D-51, na której podawana jest długość odcinka pomiarowego, co nie stanowi wystarczającej informacji o obecności takiego (odcinkowego) pomiaru prędkości na drodze. I tak ze względu na specyfikę urządzeń rejestrujących realizujących pomiar średniej prędkości na określonym odcinku drogi, wystąpiła potrzeba bardziej precyzyjnego poinformowania kierujących o odmiennym sposobie wykonywania pomiaru. RCL opublikowało projekty:

- rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych;

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

Znak D-51. Pierwsze z wymienionych aktów rozszerza przepis odnoszący się do obowiązującego od 2009 r. znaku D-51 "automatyczna kontrola prędkości", który w dotychczasowym brzmieniu „uprzedza o miejscu lub odcinku drogi, na którym prędkość jazdy jest kontrolowana i rejestrowana przez urządzenia działające samoczynnie”. Z dniem wejścia w życie zaproponowanych zmian brzmienie będzie następujące:

„§ 60b. 1. Znak D-51 „automatyczna kontrola prędkości” uprzedza o miejscu, w którym prędkość jazdy jest kontrolowana i rejestrowana przez urządzenia działające samoczynnie.

2. Znak D-51a „automatyczna kontrola średniej prędkości” uprzedza o początku odcinka, na którym średnia prędkość jazdy jest kontrolowana i rejestrowana przez urządzenia działające samoczynnie. Umieszczony na znaku symbol znaku B-33 wskazuje dopuszczalną prędkość jazdy, wynikającą z art. 20 ust. 3 pkt 1 ustawy - Prawo o ruchu drogowym albo znaku drogowego, na odcinku objętym kontrolą.

3. Znak D-51b „koniec automatycznej kontroli średniej prędkości” informuje o końcu odcinka, na którym średnia prędkość jazdy jest kontrolowana i rejestrowana przez urządzenia działające samoczynnie.”.

Znak D-51a oraz D-51b. W części „ZNAKI DROGOWE PIONOWE” w grupie „Znaki informacyjne” omawianego rozporządzenia proponowane jest dodanie punktów 66a i 66b, które wprowadzają dwa nowe znaki drogowe: D-51a „automatyczna kontrola średniej prędkości” oraz D-51b „koniec automatycznej kontroli średniej prędkości”. Dodano także wzory obu.

Tabliczka T-1a. W części ZNAKI DROGOWE PIONOWE” w grupie „Tabliczki do znaków drogowych” zaproponowano zmianę brzmienia opisu tabliczki T-1a rozszerzając zakres stosowania tabliczki poprzez dodanie tekstu „odcinka drogi”. Nowe brzmienie pkt 2: „T-1a tabliczka wskazująca odległość znaku informacyjnego od początku (końca) drogi lub pasa ruchu. Przypomnijmy tabliczkę tę umieszcza się pod znakami: D-7, D-8, D-9, D-10, D-13, D13a lub D-14 czyli odpowiednio: "droga ekspresowa", "koniec drogi ekspresowej", "autostrada", "koniec autostrady", "początek pasa ruchu powolnego", "początek pasa ruchu"; "koniec pasa ruchu". Takie rozwiązanie - jak to argumentują projektujący zmiany rozporządzenia - pozwoli na umieszczenie dodatkowego znaku D-51a wraz z tabliczką T-1a przed początkiem odcinka drogi objętego automatyczną kontrolą średniej prędkości, w przypadku, gdy początek tego odcinka znajduje się w miejscu o ograniczonej widoczności ze względu na geometrię drogi albo obiekty znajdujące się w jej bezpośrednim sąsiedztwie.

Projektowane rozwiązania z uwagi na oddziaływanie informacyjne oraz prewencyjne znaków D-51a i D-51b, mogą przyczynić się do skuteczniejszego respektowania przez kierujących pojazdami przepisów ustawy i oznakowania w zakresie dopuszczalnej prędkości, co w efekcie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - uzasadniono cel zmian. Aktualnie trwają procedury uzgodnienia projektów.

Znaki D-51 z tabliczką tekstową, oznaczające odcinkową automatyczną kontrolę prędkości, zostaną zastąpione znakami D-51a i D-51b w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia. (jm)