Legislacja

Carsharing na buspasach?

25 listopada 2020

Carsharing na buspasach?
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Do uzgodnień trafił projekt nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw. Autorzy zmian zapisali przepisy m.inn. uprawniające pojazdy carsharingu do jazdy buspasami czy zwolnienia ich z opłat za parkowanie, czy przejazd drogami krajowymi.

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw. - Elektromobilność jest dziedziną, która rozwija się dynamicznie na całym świecie, wprowadzane są coraz  nowsze rozwiązana, które mają na celu przyczynić się do neutralności klimatycznej transportu oraz zwiększenia poziomu ekologii tego sektora – czytamy w uzasadnieniu. Projekt przygotowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Jak informują autorzy projektu przez czas obowiązywania dotychczasowej ustawy zgłaszanych było wiele postulatów i usług co do treści jej przepisów. Zaproponowane zmiany mają służyć lepszemu wsparciu rozwoju elektromobilności oraz infrastruktury paliw alternatywnych, a tym samym zachęcić konsumentów do zakupu pojazdów napędzanych tymi paliwami. W akcie pomieszczono rozluźnienie rygorów w strefach czystego transportu, obowiązek ich tworzenia od 1 stycznia 2030 r., carsharing na buspasach i zwolnienie z opłat za parkowanie; brak opłat na drogach krajowych dla pojazdów nieskoemisyjnych.

Zmiany do tyczą wielu ustaw wśród nich – ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. Zacytujmy fragment uzasadnienia: - W obecnym stanie prawnym zezwala się na poruszanie się pojazdów elektrycznych po pasach ruchu wyznaczonych dla autobusów. Projektuje się poszerzenie zakresu przedmiotowego tego przepisu poprzez nadanie ww. uprawnienia także pojazdom zasilanym wodorem i wykorzystywanym na zasadzie najmu krótkoterminowego (carsharingu). Co więcej, zgodnie z obowiązującym brzmieniem ustawy, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej nie posiada uprawnień dostępowych do rejestru CEPiK, co proponuje się zmienić.

Projekt skierowano do uzgodnień. (jm)