Legislacja

CEPiK - zgodnie z zapowiedzią - przyspiesza

24 sierpnia 2017

CEPiK - zgodnie z zapowiedzią - przyspiesza
(fot. J. Michasiewicz)

Do zaopiniowania przez Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego KWRiST trafiły projekty rozporządzeń Ministra Cyfryzacji:

- zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji kierowców,

- w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców,

- w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów,

- w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów,

- zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Zmiany wynikają z konieczności dostosowania przepisów rozporządzeń do zmienionych przepisów ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

Projekty udostępnione zostały w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny. Proponowane zmiany mają na celu lepsze przygotowanie otoczenia prawnego dla wejścia w życie projektu CEPIK 2.0. Nowe brzmienia zostały wypracowane w toku warsztatów legislacyjnych z udziałem przedstawicieli Interesariuszy (również reprezentantów powiatów). Występujący z upoważnienia minister cyfryzacji, Marek Zagórski sekretarz stanu, termin konsultacji określił na 21. dni, od udostępnienia projektów. Projektowane rozporządzenia mają wejść w życie z dniem 30 października 2017 r. (jm)