Legislacja

Resort finansów o odszkodowaniu za zderzenie ze zwierzyną leśną

24 sierpnia 2017

Resort finansów o odszkodowaniu za zderzenie ze zwierzyną leśną
„Dzikie zwierzęta giną na drodze” - ZWOLNIJ. ZWIERZĘ NA DRODZE! - apeluje WFF (kliknij)

Odszkodowanie za zdarzenie drogowe ze zwierzyną leśną mające wynikać z zawartej umowy ubezpieczenia OC jest bardzo często problematyczne. Już wielokrotnie przywoływaliśmy różne punkty widzenia. Sprawa trudna, albowiem ubezpieczyciele domagają się od kierowców by wykazali, że konkretny zarząd dróg dopuścił się zaniechania. W ocenie poszkodowanych jest to mało realne. Koszty ubezpieczeń rosną i może należy przygotować zmianę przepisów dotyczącą takich właśnie zdarzeń. Pytanie zasadnicze dotyczy jednostki, która ponosi obowiązek odszkodowania, a tu: firmy ubezpieczeniowej, zarządu dróg, lasów państwowych czy Skarbu Państwa. Poniżej prezentujemy stanowisko ministra finansów, które przedstawił Piotr Nowak, podsekretarz stanu w tym resorcie.

Resort finansów. - W pierwszej kolejności pragnę wskazać, że zgodnie z treścią art. 822 § 1 Kodeksu cywilnego, przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo ubezpieczony. Z istoty umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) wynika wejście ubezpieczyciela w sytuację prawną ubezpieczającego (ubezpieczonego), w zakresie ponoszonej przez niego odpowiedzialności odszkodowawczej. W przypadku obowiązkowego ubezpieczenia OC przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna podmiotu objętego obowiązkiem ubezpieczenia za szkody wyrządzone czynem niedozwolonym oraz wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. W ubezpieczeniu tym na ubezpieczyciela przechodzi ciężar odszkodowania, który powinien ponieść odpowiedzialny sprawca. Chroniony jest więc z jednej strony majątek sprawcy szkody, który ponosi za nią odpowiedzialność cywilną, a z drugiej strony gwarantuje się poszkodowanemu zaspokojenie roszczeń od - co do zasady wypłacalnego - dłużnika, jakim jest zakład ubezpieczeń. I kontynuuje: - Należy zauważyć, że z istoty obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, zwanym dalej „ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych” wynika, że zakres ochrony ubezpieczeniowej w tym ubezpieczeniu nie pokrywa szkód spowodowanych przez dzikie zwierzęta - ubezpieczenie to chroni bowiem odpowiedzialność cywilną posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym. Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2060, z późn. zm.), z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za 2 wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, będącą następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia. Z kolei w myśl art. 35 tej ustawy, ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest objęta odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczeniowej, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu.

Podsumujmy: zakres ochrony ubezpieczeniowej w tym ubezpieczeniu nie pokrywa szkód spowodowanych przez dzikie zwierzęta – przypomina Ministerstwo Finansów i wskazuje, że problematyka odszkodowania za zdarzenia drogowe ze zwierzyną leśną co do zasady nie pozostaje w związku z kwestią ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów.

A czy można zmienić aktualny stan prawny? Tu minister informuje: - Z istoty ubezpieczenia OC wynika, że nie jest także możliwe wprowadzenie zmian zakresu obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w kierunku, który umożliwiałby pokrycie szkód wyrządzonych przez dzikie zwierzęta w ramach tego ubezpieczenia.

Kto poniesie koszty szkód? Minister radzi kierowcom wykupienie ubezpieczenia autocasco (AC). Ono właśnie w swojej istocie ma rekompensować koszty ewentualnych napraw, także wskutek zdarzenia zawinionego przez kierującego. Natomiast w przypadku braku tej ochrony Nowak wskazuje na przepisy ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie. One nakładają na członków Polskiego Związku Łowieckiego obowiązek ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków i od odpowiedzialności cywilnej w zakresie czynności związanych z gospodarką łowiecką i polowaniami (art. 32 ust. 6), a także na przedsiębiorcę podejmującego i wykonującego działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług turystycznych obejmujących polowania wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz polowania za granicą obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem działalności (art. 18 ust. 3 pkt 1). Może to ułatwić dochodzenie odszkodowań, jeżeli szkoda pozostaje w związku z wykonywanymi przez ww. podmioty czynnościami. I kolejna sytuacja - gdy szkoda powstaje w związku z udokumentowanym nienależytym oznakowaniem ostrzegawczym zagrożonego odcinka drogi. Np. braku stosownej informacji o możliwości wtargnięcia zwierzęcia. Wówczas kierowca swoje roszczenia powinien kierować do właściwego zarządcy drogi (lub jego ubezpieczyciela).

Czyje kompetencje? Minister Piotr Nowak wskazał także, że problematyka szkód wyrządzonych przez dzikie zwierzęta pozostaje w kompetencji Ministra Środowiska, we właściwości którego pozostają regulacje ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie. Przepisy tych ustaw zawierają także szczegółowe regulacje w zakresie odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez dziko żyjące zwierzęta. (jm)