Legislacja

Postępowanie mandatowe będzie łatwiejsze

2 września 2017

Postępowanie mandatowe będzie łatwiejsze
PRAWO DROGOWE. 31.7.2017 „Płatność kartą: uzupełniony wzór mandatu” (kliknij)

W życie właśnie (2.9.2017) weszła nowela ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia (2001.106.1148 z późn. zm.). Zmiany wprowadzona ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (2017.1477). W rozdziale „Postępowanie mandatowe” dodano trzy nowe paragrafy, dotyczące form uiszczenia nałożonego mandatu, w brzmieniu:

„Art. 98 § 3a. Grzywna nałożona mandatem karnym, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 2, może być uiszczona w formie bezgotówkowej, za pomocą karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego, o ile funkcjonariusz ją nakładający dysponuje odpowiednim urządzeniem do autoryzacji rozliczeń. Grzywnę uważa się za uiszczoną z chwilą potwierdzenia dokonania płatności uzyskanego z urządzenia do autoryzacji rozliczeń.

§ 3b. W przypadku uiszczenia grzywny w formie, o której mowa w § 3a, koszty związane z autoryzacją transakcji i przekazem środków na właściwy rachunek bankowy ponosi ukarany.

§ 3c. Funkcjonariusz informuje ukaranego o możliwości uiszczenia grzywny w formie, o której mowa w § 3a, oraz treści § 3b.”

Obowiązująca możliwość zapłaty za mandat kartą płatniczą ma uprościć, ale też przyspieszyć postępowanie mandatowe. Tymczasem czekamy na rozporządzenie wykonawcze, o jego projekcie już pisaliśmy. Oczywiście obowiązywanie tej regulacji ma też poprawić tzw. ściągalność mandatów karnych. Czyli już w momencie wystawienia mandatu mamy możliwość zapłaty u funkcjonariusza, który go wystawił. Warunek niezbędny, to oczywiście odpowiedni czytnik kart w posiadaniu tegoż policjanta.

Czekamy na zmianę w akcie wykonawczym - czyli rozporządzeniu w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, którego projekt prezentowaliśmy na łamach PRAWA DROGOWEGO. Niestety nie trafił jeszcze do publikowanego na stronach Rządowego Centrum Legislacji wykazu aktów oczekujących na ogłoszenie.

Podsumowując: według obecnie obowiązujących przepisów mamy trzy rodzaje mandatów: gotówkowy, kredytowi i zaoczny. I dalej - zarówno obywatele polscy jak i cudzoziemcy mogą uiścić swoje należności za pomocą karty płatniczej. Pamiętajmy, iż także w takiej sytuacji kierowca ma prawo odmówić przyjęcia mandatu. Może to uczynić, w sytuacji gdy uważa, mandat za niezasadny lub nie zgadza się z jego wysokością. W takiej sytuacji zostanie sporządzony wniosek o ukaranie, a sprawę rozpatrzy sąd grodzki. (jm)