Legislacja

Czy będzie możliwe czasowe wyrejestrowanie każdego pojazdu?

3 sierpnia 2023

Czy będzie możliwe czasowe wyrejestrowanie każdego pojazdu?
Właściciele czasowo nieużywanych samochodów osobowych - tych sezonowo używanych np. kamperów lub kabrioletów - czekają na możliwość czasowego wyrejestrowanie i to bez warunków dodatkowych (fot. PIXABAY)

Sejmowa Komisja Nadzwyczajna do spraw Deregulacji pracuje nad możliwością czasowego wycofania z ruchu każdego zarejestrowanego pojazdu. Inaczej niż dotychczas, gdy prawo określa listę takich pojazdów i sytuacji uzasadniających wyrejestrowanie pojazdu. Przypomnijmy - to w oparciu o art. 78a ust. 2 ustawy - Prawo o ruchu drogowym dopuszczalne jest czasowe wyrejestrowanie określonej grupy pojazdów.

Regulacja obowiązująca. Przywołajmy art. 78a ust. 2 ustawy - Prawo o ruchu drogowym” [kliknij]: „2. Wycofaniu czasowemu, na wniosek podmiotów, o których mowa w ust. 1, podlegają zarejestrowane:1) samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t; 2) ciągniki samochodowe; 3) pojazdy specjalne; 4) autobusy; 5) samochody osobowe w związku z koniecznością wykonania naprawy pojazdu wynikającej z uszkodzenia zasadniczych elementów nośnych konstrukcji: a) w przypadkach, o których mowa w art. 81 ust. 11 pkt 1 lit. b oraz pkt 6, ustawy wycofaniu czasowemu, na wniosek właściciela pojazdu lub innych podmiotów, podlegają zarejestrowane: samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t; ciągniki samochodowe; pojazdy specjalne; autobusy; samochody osobowe w związku z koniecznością wykonania naprawy pojazdu wynikającej z uszkodzenia zasadniczych elementów nośnych konstrukcji: a) w przypadkach, o których mowa w art. 81 ust. 11 pkt 1 lit. b oraz pkt 6, b)  w przypadku wystąpienia szkody istotnej. 3. Decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu wydaje za opłatą organ, o którym mowa w ust. 1, po złożeniu przez właściciela pojazdu lub podmiot, o którym mowa w art. 73 ust. 2 i 5, do depozytu w tym organie dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych. 4. Pojazd, o którym mowa w ust. 2 pkt 1-4, może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy. Okres ten może być przedłużony, jednak łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekraczać 48 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu. 4a. Samochód osobowy może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 3 do 12 miesięcy bez możliwości przedłużenia tego okresu i nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia, w którym upłynął okres czasowego wycofania określony w ostatniej decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu. 4b. W przypadku samochodu osobowego właściciel pojazdu lub podmiot, o którym mowa w art. 73 ust. 2 i 5, składając wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, składają oświadczenie, że pojazd ten wymaga wykonania naprawy w związku z uszkodzeniem zasadniczych elementów nośnych konstrukcji w przypadkach, o których mowa w art. 81 ust. 11 pkt 1 lit. b oraz pkt 6, lub w przypadku wystąpienia szkody istotnej. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 4c. Warunkiem dopuszczenia samochodu osobowego do ruchu po jego czasowym wycofaniu jest wykonanie dodatkowego badania technicznego pojazdu potwierdzone w centralnej ewidencji pojazdów. W przypadku braku w centralnej ewidencji pojazdów informacji o dodatkowym badaniu technicznym dopuszczenie do ruchu następuje na podstawie przedłożonego zaświadczenia o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym pojazdu.”. Tak więc w obowiązujących przepisach ustawodawca nie wymienia np. kampera czy kabrioletu czy motocykli używanych tylko latem.

Regulacja projektowana. 5 lipca br. do Kancelarii Sejmu RP wpłynął druk nr 3502, który jest komisyjnym projektem ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych [kliknij]. Tu autorzy nowelizacji proponują: „Art. 9. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047, 1053, 1088, 1123, 1193 i 1234) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 78a: a) uchyla się ust. 2, b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Pojazd może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy. Okres ten może być przedłużony, jednak łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekraczać 48 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu.”, c) uchyla się ust. 4a-4c; 2)” [kliknij]. Zmiany opatrzono uzasadnieniem, w którym wskazano na szerokie oczekiwania społeczne czasowego wycofania z ruchu dowolnego zarejestrowanego pojazdu. I precyzyjniej: „Dzięki temu również właściciele samochodów osobowych (ale także np. przyczep) będą mogli w sposób pełniejszy realizować przysługujące im prawo własności i czasowo wycofać z ruchu swój pojazd, a tym samym przede wszystkim ograniczyć koszty obligatoryjnego obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Pozwoli to np. osobom, które przez znaczną część roku przebywają zagranicą albo korzystają z określonych pojazdów (np. kamperów, przyczep kempingowych) jedynie w okresie wakacyjnym poczynić znaczne oszczędności finansowe.”.

Opinie. 7 lipca projekt skierowano do opinii do organizacji samorządowych. Pomysł otrzymał negatywną opinię Polskiej Izby Ubezpieczeń, iż nastąpią negatywne skutki gospodarki finansowej firm ubezpieczeniowych, wzrosną koszty obsługi ubezpieczeń komunikacyjnych, a na końcu wzrośnie składka ponoszona przez właścicieli pojazdów. Wskazywane jest, iż mimo postoju pojazdu nadal nie będzie w pełni wyeliminowanie ryzyko (np. w sytuacji kradzieży, czy wprowadzenia nieubezpieczonego pojazdu do ruchu), nadto właściciel takiego pojazdu nie będzie mógł z niego korzystać w sytuacji nagłej potrzeby. Czyli powstaje ryzyko szkody wobec parkowania takich pojazdów na terenie prywatnym. Z kolei Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wskazuje, że przy braku odpowiednio sformalizowanego i należycie kontrolowanego systemu wycofywania i przywracania pojazdów do ruchu zwiększyć się może ryzyko nadużyć i wykorzystywania nowej regulacji do unikania obowiązku ubezpieczenia lub nieuzasadnionego ograniczania jego kosztu, ocenia iż wyrejestrowany pojazd może trafić do tzw. szarej strefy.

Tymczasem procedowanie nie jest kontynuowane. (jm)