Legislacja

Czy WORD-y wrócą do wojewodów?

9 września 2016

62d42f4056f5e3b55c05baf7d2c918d1d08959c0

Poseł Bogdan Latosiński zgłosił dwie kolejne interpelacje zaadresowane do ministra infrastruktury. Pierwsza z nich (nr 5461) poświęcona sprawie nadzoru prowadzonego przez marszałka województwa nad przeprowadzaniem egzaminów państwowych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem oraz przez zarząd województwa nad wojewódzkimi ośrodkami ruchu drogowego. Poseł przypomina, iż z dniem 1 stycznia 1999 r. zreformowano administrację publiczną, w tym WORD-y od wojewodów przejęły samorządy województwa. Wraz z przejęciem ww. ośrodków zarząd województwa zgodnie z art. 116 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym przejął nadzór nad ośrodkami ruchu drogowego. Ponadto zgodnie z art.. 67 ust.1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami nadzór nad przeprowadzaniem egzaminów państwowych osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym oraz tramwajem sprawuje marszałek województwa. Analizuje tę sytuację i zwraca uwagę na fakt, “że WORDy jako jednostki organizacyjne samorządu województwa utrzymują się z wpłat uzyskiwanych głównie z działalności egzaminacyjnej. Taka sytuacja może wpływać na wzrost tendencji do częstszego “oblewania” kandydatów (gdyż z egzaminów poprawkowych pojawiają się kolejne wpływy dla WORD-ów). Na ten problem zwracała uwagę Najwyższa Izba Kontroli w raporcie z listopada 2015 roku wskazując, że rygorystyczność egzaminów nie wpływa na poprawę umiejętności kierowców a jedynie na finanse WORD-ów. Zgodnie z danymi, aż 88 procent ich przychodów pochodzi z wpłat na egzaminy, z tego 70 procent jest z poprawek. Dlatego jak twierdzą prowadzący szkoły jazdy - egzaminator wie, że "oblewanie" ma wpływ na pensje i ewentualną premię.?? Zwracam uwagę, że działalność związana z uzyskiwaniem uprawnień, koncesji, zezwoleń itp. powinna podlegać szczególnemu nadzorowi struktur rządowych. W dzisiejszym stanie prawnym ten nadzór sprawują samorządy województw, które przede wszystkim rozpatrują aspekt ekonomiczny działalności WORD w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu obciążały one budżety województw”. I tu padają pytania: Czy trwają prace nad zmianami systemowymi mającymi na celu przejęcie przez wojewodów wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego (jak to miało miejsce przez 1 stycznia 1999 r.?) Jeśli tak, to w jakim kierunku idą prace i na jakim są obecnie etapie? Jaki jest przewidywany termin wprowadzenia w/w zmian? Czy resort infrastruktury planuje zmiany systemowe polegające tylko na przydzieleniu wojewodom zadań polegających na zatrudnianiu egzaminatorów przy pozostawieniu pozostałych zadań w samorządach województw?

(546-85 fot. www.bogdanlatosinski.pl)

Słowa kluczowe nadzór nad szkoleniem WORD