Legislacja

Czy wreszcie będą mieli swój samorząd zawodowy

20 października 2021

Czy wreszcie będą mieli swój samorząd zawodowy
(fot. PEXELS)

Grupa posłów wniosła do Sejmu RP projekt ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów [kliknij]. Propozycja tymczasem - zgodnie z obowiązującymi procedurami - została skierowana do opinii Biura Legislacyjnego. Ustawa określa zasady i warunki: uzyskiwania prawa wykonywania zawodu psychologa; wykonywania zawodu psychologa; organizacji i funkcjonowania samorządu zawodowego psychologów.

Odrębny rozdział ustawy jej autorzy poświęcili samorządowi zawodowemu. Do zadań samorządu psychologów – jak zaplanowano - należy w szczególności: sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu psychologa; reprezentowanie i ochrona interesów zawodowych psychologów; działalność edukacyjna; zarządzanie majątkiem własnym. I ważna kwestia działań przyszłego samorządu - cytujemy: - Samorząd wykonuje swoje zadania w szczególności przez:

1) przyznawanie prawa wykonywania zawodu;

2) prowadzenie list na podstawie przepisów ustawy;

3) orzekanie w zakresie odpowiedzialności zawodowej;

4) uznawanie kwalifikacji psychologów zamierzających wykonywać zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5) działania na rzecz stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez psychologów;

6) określanie ogólnych standardów wykonywania zawodu psychologa;

7) ustanawianie zasad etyki zawodowej i czuwanie nad jej przestrzeganiem;

8) współpracę ze stowarzyszeniami będącymi zgodnie z postanowieniami ich statutów towarzystwami naukowymi o zasięgu krajowym, zrzeszającymi specjalistów w dziedzinie psychologii, uczelniami wyższymi oraz innymi podmiotami systemu szkolnictwa wyższego i nauki w kraju i za granicą;

9) współpracę z sądami, organami administracji publicznej, samorządami, związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami społecznymi w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu psychologa;

10)opiniowanie aktów prawnych dotyczące wykonywania zawodu psychologa;

11) udzielanie informacji na temat przepisów prawa dotyczących wykonywania zawodu psychologa.

I jeszcze jedna informacja - obecnie obowiązuje ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów. Ustawa formalnie weszła w życie 1 stycznia 2006 roku, jednak dotychczas nie została wdrożona. Po 21 latach od uchwalenia ustawa nie przeszła żadnej nowelizacji w swoim głównym zakresie przedmiotowym. W 2009 roku wprowadzono dwie zmiany dostosowawcze, tak samo jak w 2018 roku. Jak to uzasadniają autorzy projektu: - Obowiązująca ustawa przestała wpisywać się w zmieniający się system prawny i przepisy prawa unijnego. Szanse na utworzenie samorządu zawodowego i wdrożenie przepisów ustawy z 2001 roku należy szacować jako bliskie zeru. Na tej podstawie należy wyciągnąć wniosek o potrzebie nowej ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów. (jm)