Legislacja

Hybrydy i elektryki a kilometrówka

20 maja 2024

Hybrydy i elektryki a kilometrówka
(fot. PIXABAY)

Ministerstwo Infrastruktury proponuje włączyć samochody elektryczne i hybrydowe do tzw. kilometrówki. Regulację uwzględniono w opublikowanych założeniach projektu nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym [kliknij].

Przypomnijmy tzw. kilometrówka to zwrot kosztów używania pojazdów do celów służbowych, tych które nie są własnością pracodawcy. W projekcie autorzy określają zmiany następująco: „Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym przewiduje zmianę brzmienia art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201, z późn. zm.), który upoważnia ministra właściwego do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, do określenia, w drodze rozporządzenia, warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.Projektowana zmiana ma na celu wprowadzenie możliwości zwrotu pracownikom kosztów używania do celów służbowych samochodów prywatnych z napędem elektrycznym lub hybrydowym, ale także napędzanych wodorem, czy zasilanych innymi alternatywnymi źródłami energii. Obowiązujące przepisy aktu wykonawczego wydanego na podstawie ww. delegacji ustawowej nie regulują kwestii zwrotu pracownikom kosztów poniesionych w trakcie wykonywania przez nich czynności służbowych samochodami prywatnymi z napędem elektrycznym lub hybrydowym, napędzanych wodorem, czy zasilanych innymi alternatywnymi źródłami energii. Warunki ustalania oraz sposób dokonywania zwrotu kosztów używania pojazdów prywatnych do celów służbowych określone zostały w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. poz. 271, z późn. zm.). W rozporządzeniu tym, poprzez uwzględnienie jedynie pojemności skokowej silnika pojazdu mechanicznego, określono koszty używania pojazdów prywatnych do celów służbowych jedynie dla pojazdów spalinowych. Przepisy rozporządzenia nie dotyczą zatem pojazdów z napędem elektrycznym lub hybrydowym, napędzanych wodorem, czy zasilanych innymi alternatywnymi źródłami energii.
W związku z powyższym, aby pracodawcy mogli korzystać z przepisów prawnych umożliwiających im zwrot kosztów używania pojazdów o napędzie elektrycznym lub hybrydowym, napędzanych wodorem, czy zasilanych innymi alternatywnymi źródłami energii konieczne jest dokonanie zmiany delegacji ustawowej, na podstawie której minister właściwy do spraw transportu określi warunki ustalania oraz sposób dokonywania zwrotu używania pojazdów prywatnych do celów służbowych.”.

Organem odpowiedzialnym za regulację jest Ministerstwo Infrastruktury. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów - II kwartał 2024 r. (jm)