Legislacja

Jest! Akt wykonawczy w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców zawodowych

6 kwietnia 2022

Jest! Akt wykonawczy w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców zawodowych
Dziennik ustaw z 5 kwietnia 2022 r. poz. 739: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy [kliknij] (screen)

Dnia poprzedzającego wejście w życie Rządowe Centrum Legislacji w Dzienniku Ustaw z 5 kwietnia 2022 r. pod pozycją 739 opublikowało Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy [kliknij]. Tak oczekiwany akt wykonawczy wchodzi w życie z 6 kwietnia br.

Opublikowane w dniu wczorajszym, a wchodzące w życie z dniem dzisiejszym (6.4.2022) - wydane na podstawie art. 39i ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, znowelizowanej ustawą z dnia 4 listopada 2021 r. [kliknij] - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy [kliknij] określa:

1) szczegółowe wymagania w stosunku do przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia, o którym mowa w art. 39g ustawy, w zakresie infrastruktury technicznej, warunków lokalowych, wyposażenia dydaktycznego oraz pojazdów używanych w trakcie szkolenia;

2) szczegółowe warunki, tryb, zakres i sposób prowadzenia: kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej i kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej, szkolenia okresowego w formie kursu okresowego oraz cyklu zajęć, o których mowa w art. 39d ust. 3 ustawy;

3) szczegółowe wymagania dla dodatkowych pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu oraz warunki jego utrzymania;

4) szczegółowe warunki, tryb, zakres i sposób prowadzenia zajęć w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu;

5) zakres tematyczny i liczbę godzin zajęć, które można prowadzić w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu;

6) rodzaje szkoleń, które można zaliczyć na poczet części zajęć w ramach kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej i szkolenia

okresowego oraz liczbę godzin zajęć, o które na podstawie innych szkoleń można pomniejszyć kwalifikację wstępną, kwalifikację wstępną przyśpieszoną, kwalifikację wstępną uzupełniającą, kwalifikację wstępną uzupełniającą przyśpieszoną i szkolenie okresowe;

7) szczegółowe warunki, tryb, zakres i sposób organizacji i przeprowadzania testów kwalifikacyjnych;

8) szczegółowe warunki, tryb, zakres i sposób: postępowania z dokumentacją związaną z prowadzeniem kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej i szkolenia okresowego, prowadzenia dokumentacji wymaganej w związku z prowadzeniem szkolenia;

9) wzory dokumentów wymaganych w związku z prowadzeniem szkolenia;

10) wysokość opłaty: za wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia, za przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego.

Przepisy przejściowe umieszczono w rozdziale nr 7. Wśród nich m.inn. przepis wskazujący, iż osoby szkolone, które przed dniem 6 kwietnia 2022 r. rozpoczęły szkolenie okresowe/kurs kwalifikacyjny i go nie zakończyły, są obowiązane, najpóźniej przed dniem zakończenia szkolenia okresowego, uzyskać profil kierowcy zawodowego. Świadectwa kwalifikacji zawodowej wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność. Do dnia 31 grudnia 2024 r. ośrodki szkolenia i jednostki systemu oświaty nieposiadające pojazdów z automatyczną skrzynią biegów prowadzą jedynie zajęcia teoretyczne z wykorzystania automatycznych skrzyń biegów.

Obowiązywanie. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem dzisiejszym - 6 kwietnia 2022 r. Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2017 r. poz. 151), które na podstawie art. 14 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1997) traci moc z dniem wejścia w życie nowego - omawianego - rozporządzenia. (jm)