Legislacja

Kolejny projekt nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym

22 października 2020

Kolejny projekt nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym
(fot. Jacek Michasiewicz)

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Zmiany w ustawie - Prawo o ruchu drogowym zostały przygotowane w związku z unijną dyrektywą 2014/45/UE. Został on wpisany do Wykazu Prac Legislacyjnych i Programowych Rady Ministrów pod numerem UC48. Skierowany do uzgodnień, a ich zakończenie zaplanowano na 30 dni. Nowelizacja ma wejść w życie od początku 2021 roku.

Jaki problem jest rozwiązywany? Pełne i prawidłowe wdrożenie dyrektywy 2014/45/UE oraz wprowadzenie rozwiązań do polskiego porządku prawnego ma na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania regulacji przewidzianych w ww. dyrektywie. Główne zagadnienia wymagające uregulowania w polskim prawie dotyczą przede wszystkim: wprowadzenia zmian w zakresie sprawowanego nadzoru nad przedsiębiorcami prowadzącymi stacje kontroli pojazdów, mających na celu niezwłoczne eliminowanie i zapobieganie pojawianiu się w przyszłości nieprawidłowości w przeprowadzaniu badań technicznych; wskazania organu odpowiedzialnego za sprawowanie nadzoru nad diagnostami i wykonywanym przez nich badaniami technicznymi pojazdów; wprowadzenia zmian dotyczących minimalnego wyposażenia stacji kontroli pojazdów oraz systemu okresowego badania sprawności urządzeń stosowanych w stacji; stworzenie nowego systemu prowadzenia szkoleń dla diagnostów (wstępnych i okresowych); ustanowienia organu odpowiedzialnego za sprawowanie nadzoru nad ośrodkami szkolenia diagnostów oraz uregulowania kwestii działalności tych ośrodków, mając na względzie konieczność zapewnienia i utrzymania wysokiego poziomu szkoleń diagnostów; wprowadzenia zmian w zakresie egzaminowania i nadawania uprawnień diagnostom; wyznaczenia punktu kontaktowego odpowiedzialnego za wymianę informacji z pozostałymi państwami członkowskimi UE oraz z Komisją Europejską.

Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji. Autorzy projektu uzasadniając potrzebę zmian wskazują na:

* stworzenie systemu zapewnienia prawidłowej jakości badań technicznych pojazdów, poprzez rozdzielenie kompetencji nadzorczych na dwa organy: organu nadzoru nad przedsiębiorcami prowadzącymi stacje kontroli pojazdów oraz organu nadzoru sprawującego nadzór na samymi diagnostami;

* pozostawienie starosty organem nadzoru nad przedsiębiorcami prowadzącymi stacje kontroli pojazdów oraz wyznaczenie starosty jako nadzorującego przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia diagnostów, przekazanie Dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego, zwanego dalej: „Dyrektor TDT”, nadzoru nad diagnostami.

* wprowadzenie instrumentów oddziaływania przez organy nadzoru na system badań technicznych pojazdów i stacji kontroli pojazdów, umożliwiające szybkie reagowanie na ujawniane nieprawidłowości, a także wykonywanie działań prewencyjnych.

* stworzenie nowego systemu szkolenia dla diagnostów – zasadnym jest skoordynowanie krajowego systemu szkoleń przez stworzenie szczegółowych wymagań dla ośrodków szkolenia (infrastruktura i wykładowcy), oraz nadzoru nad nimi, jak również stworzenie systemu przeprowadzania odpowiednich egzaminów oraz obowiązkowych szkoleń dla diagnostów: wstępnych, jak również cyklicznych przypominających i rozszerzających wiedzę z zakresu konstrukcji pojazdów oraz sposobu przeprowadzania badań pojazdów (warsztaty doskonalenia zawodowego).

* wyznaczenie Dyrektora Instytutu Transportu Samochodowego jako odpowiedzialnego za egzaminowanie kandydatów na diagnostów i diagnostów;

* wyznaczenie Dyrektora Instytutu Transportu Samochodowego oraz Dyrektora TDT do przeprowadzania seminariów dla wykładowców zatrudnionych w ośrodkach szkolenia diagnostów;

* wyznaczenie Dyrektora TDT jako organu prowadzącego punkt kontaktowy odpowiedzialny za wymianę informacji związanych z badaniami technicznymi pojazdów, z pozostałymi państwami członkowskimi UE oraz z Komisją Europejską.

Oczekiwane efekty. To dopiero początek procedowania kolejnych zmian w omówionym zakresie. Przywołajmy jakie oczekiwane efekty wymieniają autorzy – resort infrastruktury:

a) podział systemu nadzoru na nadzór nad przedsiębiorcami prowadzącymi stacje kontroli pojazdów oraz nadzór nad diagnostami przeprowadzającymi badania techniczne pojazdów wpłynie na wyższą jakość wykonywanych badań technicznych, wiążącą się z wyeliminowaniem z ruchu drogowego pojazdów w złym stanie technicznym, co będzie skutkować podniesieniem poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

b) podwyższenie jakości pracy diagnostów, poziomu ich kwalifikacji i kompetencji oraz poprawa rzetelności wykonywanych przez nich badań technicznych dzięki wprowadzeniu obowiązkowych okresowych szkoleń dla diagnostów,

c) poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pozytywny wpływ na ochronę środowiska przez „uszczelnienie” systemu badań technicznych,

d) podniesienie poziomu bezpieczeństwa obrotu pojazdami na rynku wtórnym,

e) pozytywny wpływ pośrednio na poprawę stanu środowiska przez zmniejszenie średniego poziomu emisji spalin w wyniku wykrywania i eliminowania z użytkowania pojazdów z niesprawnymi układami kontroli emisji spalin oraz nieszczelności powodujących wycieki toksycznych płynów eksploatacyjnych, jak również powodujących nadmierny hałas,

f) podwyższenie wiarygodności badań przez wprowadzenie obowiązku dokumentowania fotograficznego obecności pojazdu na badaniach technicznych i przechowywania tej dokumentacji przez okres dwóch lat od dnia przeprowadzenia badania.

Reasumując, zmiany w systemie badań technicznych będą skutkowały poprawą stanu technicznego pojazdów na drogach, co w konsekwencji wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska – konkludują projektodawcy zmian. (jm)