Legislacja

Komisja Prawnicza o projekcie noweli o szkoleniu

1 sierpnia 2016

2379ac7c831d069f2cf3c78054a10e500f77d20d

(544-9 fot. Jola Michasiewicz)

Rządowe Centrum Legislacji poinformowało o efektach pracy Komisji Prawniczej nad projektem rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców. Projekt został już uzgodniony międzyresortowo, uzyskał także pozytywną opinię Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego i konsultacje publiczne. Posiedzenie Komisji Prawniczej odbyło się w połowie lipca br. Zaproszenie na posiedzenie wystosowano do 18. resortów oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Udział w posiedzeniu wzięli przedstawiciele resortu transportu oraz resortu cyfryzacji, a także prowadzący Komisję Prawniczą przedstawiciele Prezesa RCL. Projekt rozpatrywane pod względem legislacyjno-redakcyjnym. Po uwzględnieniu uwag Komisji projekt zostanie przekazany do podpisu ministra i następnie już do publikacji. Nowela wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. z wyjątkiem zapisów, które będą obowiązywały po upływie 30 dni od publikacji w Dzienniku Ustaw.

W tekście projektu rozporządzenia (tekst poniżej) w kolorze czerwonym naniesiono uzgodnienia posiedzenia Komisji:

1) w § 2 uchyla się pkt 10; (RCL: w wyniku analizy tego przepisu wnioskodawcy przeredagują jego brzmienie tak, aby nie budził on wątpliwości czy mieści się w upoważnieniu ustawowym)

2) w § 3 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: “6. Pojazdy wykorzystywane do poruszania się za osobą szkoloną w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 i A podczas szkolenia powinny być oznaczone widoczną dla innych uczestników ruchu informacją o prowadzonym szkoleniu umieszczoną z tyłu pojazdu. W przypadku wykorzystywania do poruszania się za osobą szkoloną w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 i A motocykla, instruktor powinien być ubrany w kamizelkę odblaskową z napisem “Instruktor.”;

3) w § 5 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: “4. W przypadku osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E – posiadających prawo jazdy kategorii B. lub uczestniczących w szkoleniu w ramach uzyskiwania prawa jazdy kategorii B, uznaje się, że osoby te odbyły szkolenie w zakresie nauki udzielania pierwszej pomocy w ramach uzyskiwania prawa jazdy kategorii B.”;

4) w § 6 dodaje się ust. 8 w brzmieniu: “8. Podmiot prowadzący szkolenie prowadzący dokumentację szkolenia w sposób określony w ust. 7 w przypadku awarii systemu teleinformatycznego lub braku dostępu do sieci internet, może w trybie awaryjnym, przed rozpoczęciem zajęć, wydać osobie szkolonej kartę przeprowadzonych zajęć stosowaną na kursie dla kandydatów na kierowców lub motorniczych. Kartę uzupełnia się zgodnie z przepisami załącznika 3 rozporządzenia. Dane w systemie teleinformatycznym uzupełnia się najpóźniej przed rozpoczęciem kolejnych zajęć. Kartę przeprowadzonych zajęć po wprowadzeniu danych do systemu teleinformatycznego przechowuje się zgodnie z przepisami § 18 ust. 3.”; (RCL: zostanie poprawiona redakcja przepisu)

5) użyte w § 6 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 oraz w § 16 ust. 1 w różnych przypadkach wyrazy “w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 16a ustawy” zastępuje się użytymi w różnej liczbie i różnym przypadku wyrazami “w centralnej ewidencji kierowców”; (RCL: zostanie wykreślone wyrażenie “w różnej liczbie i” oraz wyraz “różnym” zastąpiony zostanie wyrażeniem “w odpowiednim”)

6) w § 9:

a) w ust. 1 w pkt 1 dodaje się lit. e w brzmieniu: “e) 1 godziny zajęć teoretycznych i ćwiczeń w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych – dotyczy prawa jazdy kategorii AM.”;

b) w ust. 2 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie: “a) ust. 1 pkt 1 lit. a, liczba godzin zajęć w zakresie części teoretycznej szkolenia ulega zmniejszeniu o 10, z tym że zajęcia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, przeprowadza się tylko raz dla wszystkich kategorii prawa jazdy szkolonych równolegle”; (RCL: wnioskodawcy dokonają analizy przepisu pod kątem znaczenia wyrazu “szkolonych”)

c) w ust. 3:

- pkt 3 otrzymuje brzmienie: “3) prowadzi się łącznie na odcinku nie krótszym niż 50 km w trakcie jednych zajęć- dotyczy zajęć, o których mowa w pkt 2 lit. b-e, z wyłączeniem zajęć w zakresie prawa jazdy kategorii T;”;

- dodaje się pkt 4 w brzmieniu: “4) prowadzi się pod warunkiem, że osoba szkolona posiada przy sobie kartę przeprowadzonych zajęć.”,

d) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: “4. Za szkolenie równoległe, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, uznaje się szkolenie prowadzone w tym samym czasie i w tym samym podmiocie prowadzącym szkolenie. Zmniejszenie liczby godzin zajęć odpowiednio teoretycznych lub praktycznych następuje wyłącznie w przypadku jeżeli szkolenia prowadzone równolegle zostały zakończone przed przystąpieniem przez osobę szkoloną po raz pierwszy do egzaminu państwowego na prawo jazdy w zakresie jednej kategorii prawa jazdy wchodzącej w zakres szkolenia; (RCL: zostanie poprawiona redakcja przepisu)

7) w §12 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: “1) dwóch dodatkowych uczestników kursu w przypadku szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B1, B, 2) do 6 uczestników kursu w przypadku szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E,”; (RCL: cyfra “6” zostanie zastąpiona wyrazem “sześciu”)

8) w §14 ust. 3 otrzymuje brzmienie: “3. Kierownik ośrodka szkolenia kierowców, dowódca jednostki wojskowej, kierownik jednostki organizacyjnej służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych albo dyrektor szkoły zwalnia uprzednio zablokowany profil kandydata na kierowcę osoby szkolonej w celu umożliwienia pobrania go przez kolejny podmiot prowadzący szkolenie tej osoby.”;

9) w §16:

a) w ust. 1 w pkt 4 wyraz “kategorie” zastępuje się wyrazem “kategorię” oraz wyraz “których” zastępuje się wyrazem “której”;

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: “3. Po zakończeniu szkolenia uzupełniającego kierownik ośrodka szkolenia kierowców lubinnego podmiotu prowadzącego szkolenie aktualizuje profil kandydata na kierowcę osoby szkolonej w centralnej ewidencji kierowców o informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1-9.”; (RCL: zostanie wykreślone wyrażenie “pkt 1-9”)

10) w §18:

a) w ust. 3 skreśla się wyrazy “lub kopii karty”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: “4. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 2, kierownik ośrodka szkolenia kierowców lub innego podmiotu prowadzącego szkolenie zwalnia uprzednio zablokowany profil kandydata na kierowcę osoby szkolonej, o której mowa w ust. 2, w celu umożliwienia pobrania go przez kolejny podmiot prowadzący szkolenie tej osoby.”;

11) w załączniku nr 1 w tabeli 1. W poz. 3 w kolumnie “Uprawnienie”:

a) ppkt 3.2. otrzymuje brzmienie: “AM, A1, A2, A, B1, B, T i pozwolenie”’

b) ppkt 3.4. otrzymuje brzmienie: “C1, C, D1, D”;

12) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do rozporządzenia.

§ 2. Do szkoleń rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia. (RCL: § 2 i 3 zostaną dostosowane do brzmienia przepisu art. 9 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1273);

(RCL: zostaną dokonane poprawki redakcyjne w załączniku oraz w uzasadnieniu projektu rozporządzenia)