Legislacja

MSWiA: Bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów gwarantowane ustawowo

12 sierpnia 2016

b9e2e91ce8c688b6d2a4fd21ccd79963c3dc91de

(544-57 fot. Jola Michasiewicz)

W pracach poselskich wraca odrzucony przez Senat poprzedniej kadencji (jesień 2015) przepis przyznający pieszemu pierwszeństwo w ruchu drogowych. Tym razem interpelował poseł Adam Ołdakowski (nr 4699) w sprawie zmiany prawa drogowego – pierwszeństwo dla pieszych na przejściach oraz zaostrzenie kar dla kierowców. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Sebastian Chwałek uznaje potrzebę rozważenia przeniesienia regulacji istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa pieszych, do rangi ustawowej. W szczególności treści § 47 ust. 4 ww. rozporządzenia o znakach i sygnałach drogowych, zgodnie z którym kierujący pojazdem zbliżający się do miejsca oznaczonego znakiem D-6, D-6a albo D-6b (przejście dla pieszych, przejazd dla rowerzystów) jest obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych lub rowerzystów znajdujących się w tych miejscach lub na nie wchodzących lub wjeżdżających.

I druga równie ważna sprawa to wysokość kar nakładanych na kierowców omijających pojazd, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu. Dzisiaj przewidziany jest najwyższy mandat – 500 zł. W praktyce, gdy zachowanie kierującego pojazdem wywołuje realne zagrożenie policjanci sprawy kierują do sądu, tu wg Kodeksu wykroczeń przewidziana jest kara grzywny do 5000 zł oraz fakultatywnie zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Jak się dowiadujemy w prowadzonej przez Policję ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego w 2015 roku odnotowano 4.343.828 naruszeń przepisów prawa; wśród nich 4.947 naruszeń polegających na omijaniu pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym, 21.679 naruszeń dotyczących wyprzedzania na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi oraz 13.429 naruszeń w zakresie nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych. Z przywołanych danych wynika zatem, że najpoważniejsze naruszenia wobec pieszych stanowią łącznie około 1% wszystkich naruszeń przepisów ruchu drogowego. I jeszcze kilka danych statystycznych: Liczba wypadków na przejściach dla pieszych stanowiła 40,88% wszystkich wypadków z udziałem pieszych, a liczba rannych w takich wypadkach - 42,68% (ogółu rannych w wypadkach z udziałem pieszych), o tyle odsetek osób zabitych na przejściach dla pieszych był znacznie niższy i wyniósł 24,7% ogółu wypadków z udziałem pieszych. Powyższe uprawnia do stwierdzenia, że kierujący pojazdami zbliżając się do przejść dla pieszych generalnie zmniejszają prędkość, co sprawia, że gdy mimo wszystko dojdzie do potrącenia pieszego, skutki tego zdarzenia są mniej tragiczne niż w innych okolicznościach. I konkluzja: “przedstawiając powyższe pragnę jednocześnie poinformować – pisze Sebastian Chwałek - że obecnie w MSWiA nie są prowadzone prace legislacyjne mające na celu zaostrzenie kar dla osób kierujących pojazdami. Jednakże warto nadmienić, że minister właściwy do spraw wewnętrznych został wskazany jako lider do realizacji zadania L.1.b “Zmiana tzw. taryfikatora za wykroczenia w ruchu drogowym”, określonego w Programie Realizacyjnym 2015-2016 do Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020. Przy czym należy wskazać, że realizacja przedmiotowego zadania może nastąpić dopiero po wykonaniu zadania L.1.a “Podniesienie maksymalnej wysokości grzywien”, za którego realizację odpowiada Minister Sprawiedliwości”.