Legislacja

Obniżenie opłat za badania lekarskie - merytorycznie nieuzasadnione

12 sierpnia 2016

9c896bde759c52f814ce191a94f407141159eaa6

Opłaty za badania i ponowne badania lekarskie kierowców zostały ustalone i określone stosownym rozporządzeniem i obowiązują od 21 lipca 2014 r. Wówczas media zgodnie grzmiały: to czterokrotna podwyżka, szkoły jazdy stracą klientów itd. Od tego czasu resort zdrowia regularnie odpowiada na wielokrotne postulaty obniżenia maksymalnej stawki - 200 zł. (544-58)

Opłaty za badania lekarskie i ponowne badania lekarskie kierowców zostały określone w maksymalnej wysokości 200 zł i takie dzisiaj obowiązują (od 21 lipca 2014 r.), prowadzone są dla całych grup kategorii praw jazdy i obejmują swoim zakresem ocenę stanu zdrowia uwzględniającą tzw. kryteria zdrowotne. Na pytanie o możliwość obniżenia ceny, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Tombarkiewicz, odpowiada: - Postulaty o obniżenie wysokości opłaty za przedmiotowe badanie lekarskie są merytorycznie nieuzasadnione, bowiem opłata w wysokości 200 zł jest obligatoryjna, stanowi kwotę obejmującą podatek od towarów i usług oraz obejmuje także konsultacje u lekarzy posiadających specjalizację w określonej dziedzinie medycyny lub psychologa oraz pomocnicze badania diagnostyczne, czas wykonywania badania lekarskiego oraz amortyzację sprzętu medycznego. Ponadto wysokość opłaty za ww. badania jest związana wymogami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców, a adresat normy prawnej musi się do nich stosować. Reasumując, podkreślić należy, że obowiązujące regulacje prawne nie umożliwiają pobierania opłat przez uprawnionego lekarza za przeprowadzone badanie lekarskie w innej wysokości niż określonej w rozporządzeniu.

Zatem czy zmiany są możliwe? Tak - jednak w gestii ministra właściwego do spraw transportu. I do tego właśnie adresata powinny być kierowane ewentualne postulaty zmian w konstrukcji upoważnienia ustawowego, zawartego w art. 81 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami, w tym również odnoszących się do wysokości maksymalnej opłaty za badanie lekarskie, należy wystąpić bezpośrednio do gospodarza przedmiotowej ustawy, tj. Ministra Infrastruktury i Budownictwa.