Legislacja

Kontrole trzeźwości też np. w osk

7 lutego 2023

Kontrole trzeźwości też np. w osk
(fot. PIXABAY)

W Dzienniku Ustaw z dnia wczorajszego pod pozycją nr 240 [kliknij] opublikowana została nowelizacja z 1 grudnia 2022 r. ustawy Kodeks pracy. W niej m.inn. zmiany ustawy dotyczące kontroli trzeźwości pracowników - o czym już kilkakrotnie informowaliśmy [kliknij]. Jednak trzeba dodać, iż nowy przepis dotyczy także innych osób - wykonujących swoje zadania na innej podstawie niż stosunek pracy np. prowadzące na własny rachunek działalność gospodarczą. Może ta informacja przyda się także ośrodkom szkolenia kierowców?

Cytujemy: Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700 i 2140) wprowadza się następujące zmiany: 1) po art. 221b dodaje się art. 221c–221h w brzmieniu: „Art. 221c. § 1. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia, pracodawca może wprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników. § 2. Kontrola trzeźwości nie może naruszać godności oraz innych dóbr osobistych pracownika. (…) Art. 2. W ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 165) wprowadza się następujące zmiany: 1) art. 17 otrzymuje brzmienie: „Art. 17. 1. Przedsiębiorca niebędący pracodawcą organizujący pracę wykonywaną przez osoby fizyczne na innej podstawie niż stosunek pracy albo osoby fizyczne prowadzące na własny rachunek działalność gospodarczą może przeprowadzać kontrolę trzeźwości tych osób oraz kontrolę na obecność w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu. 2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio art. 221c-221f ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700 i 2140 oraz z 2023 r. poz. 240) oraz przepisy wydane na podstawie art. 221g tej ustawy. 3. W przypadku braku odrębnych przepisów do kontroli trzeźwości oraz kontroli na obecność środków działających podobnie do alkoholu u osób pozostających w stosunku służby przepisy, o których mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio.”;

2) w art. 47 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Minister właściwy do spraw zdrowia i minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości określą, w drodze rozporządzenia, warunki i sposób przeprowadzania badań w celu ustalenia zawartości alkoholu w organizmie, sposób ich dokumentowania oraz weryfikacji, mając na uwadze konieczność zapewnienia sprawnego przeprowadzania badań oraz zagwarantowania wiarygodności ich wyników.”. (jm)