Legislacja

Koszty podróży służbowych? Analizy trwają wyjaśnia resort

20 sierpnia 2020

Koszty podróży służbowych? Analizy trwają wyjaśnia resort
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Sprawa kosztów podróży służbowej prywatnymi samochodami niestety nadal jest problemem. Poseł Kazimierz Matuszny zapytał ministra infrastruktury o wskaźniki w oparciu, które określane są stawki rozliczeń i dalej czy istnieją podstawy do waloryzacji? Uzasadnieniem ma być tutaj problem niekorzystnego współczynnika rozliczeń kosztów podróży służbowej prywatnymi samochodami. I konkret: - Prawna podstawa rozliczenia, zawarta w § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271, ze zm.), zawiera stawki przeliczeniowe za jeden kilometr podróży w wysokości 0,8358 zł dla samochodów z silnikiem o pojemności powyżej 900 cm sześciennych.

W imieniu zapytanego resortu odpowiedział sekretarz stanu Andrzej Bittel. Potwierdził on, iż wysokość stawki określona w przywołanym § 2 pkt. 1 lit. b rozporządzenia określona została w oparciu o planowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ustalony w ustawie budżetowej. - Do Ministerstwa Infrastruktury wpływają postulaty dotyczące podwyższenia stawek zwrotu kosztów za używanie przez pracowników do celów służbowych pojazdów niebędących własnością pracodawcy, uregulowanych w § 2 ww. rozporządzenia. Wnioskujący o zmianę stawek podnoszą, iż ze względu na wzrastające koszty eksploatacji pojazdów, spowodowane m.in. rosnącymi cenami paliwa, niezbędne jest podwyższenie maksymalnych stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdów prywatnych używanych do celów służbowych – informuje Bittel. I konkluduje: -Obecnie obowiązujące stawki nie gwarantują pracownikom zwrotu rzeczywistych kosztów ponoszonych przez nich z tytułu używania własnych pojazdów dla celów służbowych. Aktualnie w resorcie Infrastruktury trwają analizy w obszarze dotyczącym kwestii zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy, których wyniki będą stanowiły podstawę do podjęcia działań legislacyjnych. Mając na uwadze, że regulacje prawne dotyczące tzw. „kilometrówek” będą skutkowały wpływem na sektor finansów publicznych oraz na gospodarkę, przygotowanie propozycji rozwiązań wymaga przeprowadzenia dodatkowych analiz z Ministerstwem Finansów oraz Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Podjęcie przez Ministerstwo Infrastruktury prac legislacyjnych w kwestii tzw. „kilometrówek” uzależnione jest od wyników powyższych analiz.

Podobnie resort odpowiedział w styczniu br., w Sejmie złożone zostały kolejne interpelacje w tej sprawie. (jm)