Legislacja

Koszty pojazdów używanych do celów służbowych (w ustawie o transporcie)

30 lipca 2016

d08140576d0e509134919b65e7daca0bbaef82d5

(543-41 fot. Jola Michasiewicz)

Grupa posłów wniosła projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym dotyczący uregulowania na poziomie ustawowym sposobu ustalania oraz wysokości kosztów używania do celów służbowych pojazdów niebędących własnością pracodawcy. Zaproponowano, aby koszty używania pojazdów wykorzystywanych do celów służbowych pracodawca zwracał według stawek za l kilometr przebiegu pojazdu, które nie mogą być niższe niż: a) dla samochodu osobowego : o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,80 zł, o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - l ,03 zł, b) dla motocykla- 0,62 zł, c) dla motoroweru- 0,51 zł.

Celem projektu jest uregulowanie na poziomie ustawowym sposobu ustalania oraz wysokości kosztów używania do celów służbowych pojazdów niebędących własnością pracodawcy. W aktualnym stanie prawnym ustawa stanowi, iż na podstawie umów cywilnoprawnych mogą być używane, do celów służbowych, samochody osobowe, motocykle i motorowery niebędące własnością pracodawcy. I dalej, iż minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określa, w drodze rozporządzenia, warunki ustalania oraz sposób dokonywania zwrotu kosztów używania pojazdów. W aktualnym stanie prawnym ustawa nie normuje więc kwestii sposobu ustalania oraz wysokości kosztów używania do celów służbowych pojazdów niebędących własnością pracodawcy. Zagadnienie to jest obecnie uregulowane rozporządzeniem w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotów kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy, które do dnia dzisiejszego było trzykrotnie zmieniane. Przedmiotowe rozporządzenie ustaliło wysokość maksymalnych stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, w oparciu o które mają być ustalane koszty używania pojazdów do celów służbowych, jednak stawki te od 2007 r. pozostają na niezmienionym poziomie, pomimo istotnego wzrostu kosztów eksploatacji pojazdów. Projektowana zmiana ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ma na celu wprowadzenie nowych, urealnionych stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, wyliczonych w oparciu o przeprowadzone analizy średnich jednostkowych kosztów eksploatacyjnych pojazdów. Jednocześnie projektowana regulacja wprowadza do ustawy mechanizm umożliwiający coroczną waloryzację ustalonych maksymalnych stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu w oparciu o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ustalony ogółem w ustawie budżetowej na dany rok.