Legislacja

Kryterium wieku a praktyka wydawania PKZ – wystąpienie ZPOSK i stanowisko Ministerstwa Infrastruktury

20 lutego 2024

Kryterium wieku a praktyka wydawania PKZ – wystąpienie ZPOSK i stanowisko Ministerstwa Infrastruktury
Kamil Pijanowski, członek Zarządu Związku Pracodawców Ośrodków Szkolenia Kierowców, kierownik Ośrodka Szkolenia Kierowców LITWIŃSKI Akredytowany Ośrodek Szkoleniowy (fot. Jolanta Michasiewicz)

- Niestety, od wielu lat spotykamy się z nadinterpretacją prawną przepisów przez organy uprawnione do wydawania PKZ osobom, które nie spełniają kryterium wiekowego określonego dla prawa ubiegania się o uprawnienia do kierowania pojazdami – zwraca uwagę Kamil Pijanowski, członek Zarządu Związku Pracodawców Ośrodków Szkolenia Kierowców w Tęgoborzu. W załączeniu wystąpienie do resortu infrastruktury oraz stanowisko Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury.

Niestety, od wielu lat spotykamy się z nadinterpretacją prawną przepisów przez organy uprawnione do wydawania Profilu Kierowcy Zawodowego (PKZ) osobom, które nie spełniają kryterium wiekowego określonego dla prawa ubiegania się o uprawnienia do kierowania pojazdami. Przepisy ustawy o transporcie drogowym nie określają wymaganego wieku przystąpienia do kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej. Co więcej, uczestnictwo w takim szkoleniu nie jest powiązane z potrzebą posiadania uprawnień do kierowania pojazdem określonej kategorii. Pozostańmy jedynie na płaszczyźnie oceny tego zapisu w granicach prawa, a nie zagadnienia szkoleniowego. Ustawa o transporcie drogowym w art. 39a ust 1 określa wymagania wiekowe jedynie w kontekście zatrudnienia kierowcy, a nie jego szkolenia. Tym samym nie daje podstaw do odmowy wydania PKZ osobom, które - zdaniem urzędnika starostwa - „nie spełniają kryterium wiekowego”.

Powszechną praktyką jest wydawanie takiej decyzji w formie ustnej lub odmowy przyjęcia składanych dokumentów co uniemożliwia stronie złożenie odwołania, gdyż nie istnieje decyzja odmowna na piśmie. Osoba ubiegająca się o PKZ winna żądać w takim wypadku odmowy na piśmie, a w razie nieskuteczności żądania kierować skargę na czynności urzędnicze. Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego osoba niezadowolona z rozstrzygnięcia sprawy przez starostę może w trakcie postępowania administracyjnego występować ze środkami odwoławczymi do właściwego terenowo Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw może być też przedmiotem skargi do właściwego organu określonego w tej ustawie.

Na zapytanie Związku Pracodawców Ośrodków Szkolenia Kierowców Departament Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury udzielił odpowiedzi w tym temacie (tekst poniżej). Pomimo, że - jak zaznaczono w przywołanym piśmie -„Ww. organ (starostwo) jest również uprawniony do dokonania wykładni prawa w danej indywidualnej sprawie jako organ stosujący prawo. (…) Jednocześnie pragnę zastrzec, że przedstawione stanowisko nie stanowi interpretacji obowiązującego prawa ani wiążącej wykładni prawa, a jedynie pogląd Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury na sprawę.” Może stanowić istotny argument w rozstrzyganiu problemu lub posłużyć do uzasadnienia odwołania od niekorzystnej decyzji starostwa.

Z poważaniem Kamil Pijanowski,

członek Zarządu Związku Pracodawców Ośrodków Szkolenia Kierowców

Związek Pracodawców OSK, pismo do Ministerstwa Infrastruktury – 18.01.2024

Stanowisko Departamentu Transportu Drogowego

Ministerstwo Infrastruktury odpowiedź na wystąpienie Związku Pracodawców OSK – 14 luty 2024 r.