Legislacja

Łagodniejsze limity w transporcie publicznym

12 maja 2021

Łagodniejsze limity w transporcie publicznym
(fot. PEXELS)

Od 15. maja br. zaczną obowiązywać złagodzone obostrzenia dotyczące liczby miejsc w pojazdach transportu publicznego. Limit określono na tylu pasażerów, ile jest miejsc siedzących lub 50% ogólnej pojemności pojazdu. Utrzymany został obowiązek posiadania i właściwego używania maseczek ochronnych.

W opublikowanym rozporządzeniu z 6 maja br. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (2021.861 [kliknij]) zmieniono limit miejsc w środkach przewozu. O tę zmianę walczyła branża transportowa. Dotychczasowe ograniczenia w tej kwestii oceniano jako drastyczne: środkiem transportu albo pojazdem można przewozić (przepis obowiązuje do 15. maja), w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi 50% liczby miejsc siedzących albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących. Jak uzasadniali swoje apele przewoźnicy - takie ograniczenie powodowało niezwykłych rozmiarów problemy prowadzące nawet do upadłości firm. Wskazywano, iż nie ma naukowego dowodu, iż transport jest istotnym miejscem transmisji wirusa.

Według obowiązujących od 15. maja limitów środkami publicznego transportu zbiorowego będzie można przewozić tyle osób ile wynosi 100% liczby miejsc siedzących albo 50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej. Zmiana dotyczy również przewoźników dalekobieżnych - autobusowych i kolejowych. Warto dodać, że pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą będzie można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących.

Jednocześnie przedłużony został obowiązek noszenia maseczek w transporcie.

Jeszcze kilka dni wcześniej przedstawiciele resortu zdrowia podkreślali, że zmiany nie będą możliwe, albowiem nadal nie odnotowano trendu spadkowego w liczbie zakażeń. Jak widać ugięto się pod naciskami przewoźników. W komunikacji miejskiej niestety nadal mamy patologiczną sytuację braku egzekucji obowiązujących przepisów. (jm)

Ź r ó d ł o: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (fragment)

§ 24. (…) 2. Od dnia 15 maja 2021 r. do dnia 5 czerwca 2021 r., w przypadku gdy przemieszczanie się następuje: (…)

2) środkami publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym oraz pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – danym środkiem transportu albo pojazdem można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi 100% liczby miejsc siedzących albo 50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych;

3) pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – danym pojazdem można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących;

4) na terenie lotniska pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – danym pojazdem można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi 50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno- -ruchowej dla danego typu pojazdu.

3. Ograniczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pkt 2 i 3, nie stosuje się w odniesieniu do środków transportu specjalnego przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych.

4. Ograniczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 2 i 3, nie stosuje się w odniesieniu do pojazdu samochodowego przeznaczonego konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, którym poruszają się osoby zamieszkujące lub gospodarujące wspólnie.

5. Ograniczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 2 i 3, nie stosuje się w stosunku do pojazdów samochodowych:

1) Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywanych przez Służbę Celno-Skarbową, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi, Inspekcji Transportu Drogowego oraz Straży Ochrony Kolei;

2) którymi jest wykonywany transport osób w związku z ich uczestnictwem we współzawodnictwie sportowym, zajęciach sportowych lub wydarzeniach sportowych;

3) którymi jest wykonywany transport pacjentów w związku z udzielaniem im świadczeń opieki zdrowotnej oraz ich opiekunów;

4) wojsk sojuszniczych realizujących przejazdy przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w jego obszarze.