Legislacja

Legalność żądania numeru rejestracyjnego? Rozstrzygnięcia w 2018 r.

23 sierpnia 2017

Legalność żądania numeru rejestracyjnego? Rozstrzygnięcia w 2018 r.
(fot. J. Michasiewicz)

Legalność żądania podawania numeru rejestracyjnego przy opłatach za parkowanie? W sprawie legalności podania numeru rejestracyjnego pojazdu podczas uiszczenia opłaty za parkowanie w miastach do resortu infrastruktury interpelację zaadresował poseł Rajmund Miller. Nawiązując do artykułu opublikowanego w „Dzienniku Gazeta Prawna” pt.: „Szykują się skargi na parkometry” pytał o legalność żądania podania numeru rejestracyjnego w trakcie procedury uiszczania opłaty za parkowanie pojazdu. Następnie gromadzenia tych informacji. Pytał o zgodność tej praktyki z zasadami ochrony danych osobowych kierowcy i Konstytucji RP. Poseł pytał o ewentualne nowe uregulowania prawne celem niełamania praw polskiego konsumenta i zabezpieczenia ważnych informacji, jakimi są dane osobowe każdego obywatela.

Stanowisko resortu transportu. W tej sprawie wypowiedział się Jerzy Szmit, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. Wyjaśniał, iż zgodnie z ogólnym przepisem art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych korzystający z dróg publicznych są obowiązani do ponoszenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania. Kompetencje w zakresie ustalania strefy płatnego parkowania, ustalania wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania oraz określenia sposobu pobierania opłaty ustawodawca pozostawił właściwym organom samorządu terytorialnego - radzie gminy/miasta. Opłatę za postój w strefie płatnego parkowania oraz opłatę dodatkową za nieuiszczenie opłaty za postój pobiera zarząd drogi, a w przypadku jego braku - zarządca drogi. Należy zatem zauważyć, iż w przypadku gdy rada gminy/miasta w drodze uchwały określi strefę płatnego parkowania, w której to uchwale ustali wysokości opłat za postój jak i sposób jej uiszczenia to zadaniem zarządu drogi lub zarządcy drogi jest pobieranie tej opłaty. I meritum odpowiedzi: - Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego. Należy przy tym zauważyć, iż w przypadku gdy przepis prawa nakłada na podmiot obowiązek przetwarzania danych, nie ulega wątpliwości, że przetwarzanie danych jest dopuszczalne na komentowanej podstawie, jako że z pewnością przetwarzanie jest wówczas niezbędne do spełnienia obowiązku wynikającego z tego przepisu. Podobnie jest w sytuacji jednoznacznego określenia w przepisach uprawnienie do przetwarzania danych osobowych. Wówczas przetwarzanie danych jest dopuszczalne, gdyż nie sposób byłoby zrealizować tego uprawnienia, nie przetwarzając danych. Natomiast wątpliwości pojawiają się, w przypadkach, w których z przepisów prawa wynikają określone uprawnienia lub obowiązki niedotyczące wprost przetwarzania danych osobowych, ale do których wykonania potrzeba przetwarzania danych. W tych przypadkach należy ocenić, czy przetwarzanie danych jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Jednak resort wskazał, iż nie jest organem właściwym w sprawach wchodzących w zakres ustawy o ochronie danych osobowych. Podobnie, nie ma możliwości ingerowania i nadzorowania działalności jednostek samorządu terytorialnego. W tym ostatnim przypadku nadzorującym działalność pod względem legalności jest wojewoda.

Będzie nowa podstawa prawna. I równie ważna informacja: - Trwają obecnie prace na forum Rządu RP dotyczące wdrożenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, które wejdzie w życie z dniem 25 maja 2018 r. Prace koordynuje wprawdzie Minister Cyfryzacji, ale właściwe resorty są odpowiedzialne za przygotowanie zmian ustaw znajdujących się w ich właściwości. W związku z powyższym Minister Infrastruktury i Budownictwa przygotował i następnie przekazał Ministrowi Cyfryzacji projekt zmiany przepisów, który m. in. wprowadza wymaganą przepisami ww. rozporządzenia podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych dla zarządów/zarządców dróg w związku z poborem danin publicznych, jakimi są opłata za parkowanie, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych, oraz opłata dodatkowa, o której mowa w art. 13f ust. 1 tej ustawy. Zakłada się, że jedną z danych osobowych, która będzie mogła być przetwarzana będzie numer rejestracyjny pojazdu podlegającego opłacie. Przedmiotowa nowelizacja wyeliminuje jakiekolwiek wątpliwości co do podstawy prawnej dotyczącej przetwarzania przez zarządy/zarządców dróg danych osobowych w związku z poborem ww. opłat, a także w sposób jasny i precyzyjny określi zakres danych podlegających przetwarzaniu. (jm)