Legislacja

Papierowy dokument też pozostanie

22 sierpnia 2017

Papierowy dokument też pozostanie
PRAWO DROGOWE@NEWS. 21.11.2016: „mDokumenty: prawo jazdy przez komórkę (nie w komórce)”

W sprawie zmiany przepisów dotyczących posiadania w trakcie kontroli dokumentów polisy OC, prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego - odpowiadając na interpelację posła Tomasza Jaskóły - wypowiedział się Kazimierz Smoliński, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

Poseł przywołując możliwości portalu www.historiapojazdu.gov.pl pytał o to czy istnieją „racjonalne powody przemawiające za koniecznością utrzymywania obowiązku posiadaniu przez kierowców: dowodu rejestracyjnego, prawa jazdy, a także polisy OC. Wszak, skoro Policja i tak posiada takie dane, to noszenie konkretnych dokumentów ze sobą przez kierowców (albowiem oczywiste jest, iż nikt nie pozostawia ich w aucie) wydaje się pozbawione sensu”. Czy rozważana jest zmiana odnośnych przepisów - pytał. Mała dygresja – już jesienią ubiegłego roku resort cyfryzacji bardzo szeroko mówił o korzystaniu z mDokumentach i ich stosowaniu.

Czy będą zmienione przepisy? Odpowiadający na interpelację w imieniu resortu transportu, ale tez po uzyskaniu stanowiska ministra cyfryzacji, informował o prowadzonym aktualnie pilotażu nowej usługi świadczonej dla obywateli w postaci mDokumentów. Pierwszym jest mDowódOsobisty, kolejne - planowane - to: dowód rejestracyjny, prawo jazdy i ubezpieczenie OC. I precyzuje: - Ministerstwo Cyfryzacji prowadzi prace analityczno-biznesowe zmierzające do wypracowania rozwiązań umożliwiających posługiwanie się przez obywateli dowodem rejestracyjnym oraz prawem jazdy w formie mDokumentu. Powyższe rozwiązanie ma też być usystematyzowane w obowiązujących normach prawnych. Wstępne ustalenia pozwalają stwierdzić, że pakiet usług dotyczących pojazdu oraz kierowcy zostanie oparty na Systemie Informatycznym CEPiK2.0. (…) W chwili obecnej trwają konsultacje z kolejnymi interesariuszami projektu dotyczące pozostałych przypadków użycia dokumentów kierowcy i pojazdu. W ramach konsultacji analitycy Ministerstwa Cyfryzacji identyfikują potrzeby i ograniczenia procesowe poszczególnych organizacji w sposób, który umożliwi ich późniejsze przełożenie na system informatyczny i regulacje prawne. Zgodnie z ramowym harmonogramem wdrożenia projektu CEPiK2.0, który zakłada jego etapową implementację, po zakończeniu poszczególnych faz, będą uruchamiane konkretne funkcjonalności systemu i e-usługi dla obywateli.

Likwidacja papierowych dokumentów? I meritum zapytania, czyli likwidacja obowiązku posiadania papierowych form dokumentów kierowcy i pojazdu? Tu dowiadujemy się, że w zakresie procedowanego obecnie programu CEPiK2.0 nie jest jednak planowana likwidacja z obiegu papierowej formy dowodu rejestracyjnego oraz ubezpieczenia OC. Wdrożenie projektu mDokumenty pozwoli na nieposiadanie przez kierującego podczas kontroli ruchu drogowego dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz prawa jazdy, jeżeli uprzednio właściciel pojazdu i kierujący pojazdem dokona dedykowanej dla tego celu aktywacji w telefonie komórkowym. Zakładana jest tez możliwość wprowadzenia dodatkowej możliwości potwierdzania tożsamości osoby. Obywatel będzie mógł skorzystać z opcjonalnej i wiarygodnej usługi - prezentacji danych identyfikacyjnych przechowywanych w rejestrze publicznym na urządzeniu wykorzystywanym przez podmiot publiczny. Czyli nie będzie likwidacji formy papierowej, ale opcjonalnie będzie można wylegitymować się elektroniczną formą dokumentu.

Od kiedy? - Wdrożenie e-usług korzystających z CEPiK2.0, umożliwiających wyświetlenie danych z kluczowych dokumentów istotnych dla kierowców, tj. dowodu rejestracyjnego przewidziane jest na koniec IV kwartału 2017 r. - podsumował Kazimierz Smoliński. Czyli dokument przez komórkę - nie w komórce - jak pisaliśmy w listopadzie ubiegłego roku. Wówczas przywołaliśmy taką właśnie wypowiedź: - Rozwiązanie nie będzie obowiązkowe - będzie ono działało równolegle z tradycyjnymi dokumentami, papierowymi i plastikowymi, co do których niektóre osoby mogą mieć preferencje - wyjaśnił Arkadiusz Szczebiot. Będzie natomiast gwarantowało ten sam poziom jeżeli chodzi o możliwość realizacji poszczególnych spraw w administracji. Kiedy obywatele będą mogli zacząć korzystać z nowych narzędzi? Według planów resortu cyfryzacji - już w połowie przyszłego roku. Pilotaż ma się rozpocząć w maju 2017 r. Musimy też zdawać sobie sprawę, iż przy stosowaniu tego typu rozwiązań występuje wiele potencjalnie negatywnych elementów jak dla przykładu prawdopodobieństwo kradzieży danych itp.

Czyli terminy właściwie dotrzymane, prace trwają. CEPiK ma być nawet przyspieszony. Jednak tymczasem pamiętajmy o obowiązku posiadania i legitymowania się podczas kontroli dokumentami papierowymi, pamiętajmy tez o mandatach - nawet 250 pln. (jm)