Legislacja

Przeglądy techniczne pojazdów i nowelizacja ustawy

22 sierpnia 2017

Przeglądy techniczne pojazdów i nowelizacja ustawy
(fot. J. Michasiewicz)

Posłowie na wakacjach, czy zasłużonych? Z całą pewnością wiele spraw pozostało do załatwienia.

Kolejna nowela ustawy - Prawo o ruchu drogowym. W tym wykazie można ustawić także nowelizację ustawy - Prawo o ruchu drogowym w części dotyczącej przeglądów technicznych pojazdów. W tej sprawie w imieniu resortu wypowiedział się podsekretarz stanu Jerzy Szmit. Informował, iż w toku prac koncepcyjnych nad zmianą do ustawy - Prawo o ruchu drogowym rozważane były różne warianty. W pierwszej kolejności rozważano zachowanie dotychczasowych regulacji w zakresie nadzoru nad przedsiębiorcami prowadzącymi stacje kontroli pojazdów na gruncie ustawowym, tj. pozostawienie w zakresie kompetencji starosty (obecnie nadzór nad SKP sprawuje 380 starostów) kwestii ww. nadzoru. Innowacją w tym obszarze byłoby rozszerzenie ww. nadzoru o nadzór nad całym systemem badań technicznych. Jednakże wiele elementów wykazało, iż rozwiązanie to nie jest trafne zarówno na płaszczyźnie merytoryczno-technicznej, jak i finansowej. W związku z powyższym resort infrastruktury i budownictwa w drugiej połowie 2015 r. skierował do wszystkich starostów ankietę celem zbadania poziomu przygotowania jednostek samorządu terytorialnego do realizacji zadań określonych dyrektywą 2014/45/UE. Wyniki wykazały, iż tylko Starostwo Powiatowe w Kielcach jest gotowe wykonywać zadania związane z kontrolą systemu badań technicznych w Polsce, jakie określa dyrektywa 2014/45/UE. I uzupełnił stanowisko: - Jednocześnie w kwestii sprawowania nadzoru nad systemem badań technicznych przez starostów istotna jest informacja Najwyższej Izby Kontroli (NIK) o wynikach kontroli sprawowania nadzoru przez starostów nad stacjami diagnostycznymi dopuszczającymi pojazdy samochodowe do ruchu drogowego (2009 r.) a także informacja o wynikach kontroli dotyczącej dopuszczenia pojazdów do ruchu (2017 r.) W toku pierwszej kontroli NIK negatywnie ocenił działalność starostów, jako organów odpowiedzialnych za sprawowanie nadzoru nad SKP. Skonkludował: - Mając na uwadze powyższe w procedowanym przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (UC65) przewiduje się przeniesienie dotychczasowych kompetencji starostów i powierzenie Dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego jako jednostce podległej ministrowi właściwemu do spraw transportu kompetencji organu odpowiedzialnego za organizację i funkcjonowanie systemu badań technicznych pojazdów oraz sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów.

Opłaty za przeprowadzenie badania technicznego. Tu minister Jerzy Szmit zaprezentował następujące stanowisko: - W procedowanej ustawie (UC65) przyjęto, iż opłatę za przeprowadzenie badania technicznego po wyznaczonej dacie pobiera się niezależnie od opłaty za przeprowadzenie badania techniczne i ustala się w wysokości odpowiadającej wysokości opłaty za przeprowadzenie badania technicznego, pomniejszonej o kwotę opłaty jakościowej. Jednocześnie mając na względzie uwagi wpływające do resortu infrastruktury i budownictwa w toku konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych wprowadzono zapis zgodnie z którym ww. opłatę pobiera się w przypadku przeprowadzania badania technicznego po upływie 30 dni od wyznaczonej daty badania. Przyjęte rozwiązanie jest niezbędne dla zdyscyplinowania właścicieli i posiadaczy pojazdów do przedstawiania ich do badania technicznego w wyznaczonym terminie mając na względzie, iż aktualnie 7,8 mln pojazdów (dane NIK na podstawie informacji GUS) porusza się po polskich drogach bez ważnych badań technicznych. (jm)